pl enua filmfilm film film
banner

Aktualności

Porządek Mszy Św. w Uroczystość Wniebowzięcia NMP w Czerwińsku

foto

W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą porządek Mszy Św: 7.00, 8.30, 10.00, 12.00 / suma odpustowa w na ołtarzu polowym połączona z dożynkami dekanatu wyszogrodzkiego/ oraz 17.00.
O godz. 16.30 nabożeństwo różańcowe.
Serdecznie zapraszamy Parafian, Pielgrzymów i Sympatyków Sanktuarium Maryjnego w Czerwińsku nad Wisłą.

*******************************************************************
Litania na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Kyrie eleison,
Chryste eleison.
Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
O Maryjo, która ze świętym utęsknieniem pragnęłaś połączyć się z Twoim Synem, módl się za nami.
O Maryjo, przy której błogosławionym zgonie byli obecni święci Aniołowie, módl się za nami.
O Maryjo, która przy śmierci najukochańszy Syn Twój odwiedził, módl się za nami.
O Maryjo, któraś najczystsza dusze swoja w ręce Stworzyciela Twego oddala, módl się za nami.
O Maryjo, której panieńskie ciało zawsze było przybytkiem Boskim, módl się za nami.
O Maryjo, której święte ciało zostało pogrzebane przy radosnym śpiewie Aniołów, módl się za nami.
O Maryjo, której święte ciało nie było wydane na zniszczenie, módl się za nami.
O Maryjo, wzięta z dusza i ciałem do nieba, módl się za nami.
Od zbytecznego przywiązania do stworzenia, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Od nieumiarkowanego smutku po stracie naszych przyjaciół, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Od wszelkich chorób i boleści duszy i ciała, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Od śmierci w grzechu, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Przez błogosławione Zaśniecie Twoje, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Przez radosne Zmartwychwstanie Twoje, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Przez chwalebne Twe przyjście do nieba, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Przez Ukoronowanie Twoje, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Przez niewypowiedziane radości Twoje i chwale, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
My grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś nas we wszystkich naszych utrapieniach pocieszać i wspomagać raczyła, wysłuchaj nas.
Abyś odstępu złych duchów bronić raczyła, wysłuchaj nas.
Abyś nam dobrą śmierć uprosić raczyła
Abyś nam w godzinie śmierci przebaczenie wszystkich grzechów naszych uprosić raczyła, wysłuchaj nas.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Módlmy się: Boże, Ty wejrzałeś na pokorę Najświętszej Maryi Panny i wyniosłeś Ja do godności Matki Twojego Jedynego Syna, a w dniu dzisiejszym uwieńczyłeś Ja najwyższa chwałą, spraw, abyśmy zbawieni przez Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, przez Jej prośby mogli wejść do wiecznej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

**************************************************************
MODLITWA DO MATKI BOŻEJ WNIEBOWZIĘTEJ

O Dziewico Niepokalana, Matko Boga i Matko nas ludzi!
Wierzymy z całą gorliwością naszej wiary
w Twoje tryumfalne wzięcie z duszą i ciałem do niebios,
gdzie zostałaś ogłoszona Królową wszystkich chórów anielskich i wszystkich zastępów Świętych.
I my łączymy się z nimi, aby chwalić i błogosławić Pana,
który Cię wywyższył ponad wszystkie czyste stworzenia,
aby ofiarować Ci żar naszej pobożności i miłości.
Wzrok Twój, który macierzyńsko pieścił pokorne i cierpiące człowieczeństwo Jezusa na ziemi, nasyca się w niebiosach widzeniem chwalebnego człowieczeństwa Mądrości Niestworzonej, radość Twej duszy w oglądaniu twarzą w twarz godnej uwielbienia Trójcy Przenajświętszej porusza Serce Twe uszczęśliwiającą tkliwością a my, nędzni grzesznicy, my, którym ciało obniża lot duszy, błagamy Cię, abyś oczyściła nasze zmysły, byśmy nauczyli się już tu na ziemi, kosztować Boga z cudów stworzenia.
Amen.

***************************************************
Wokół dogmatu Wniebowzięcia
W uroczystość 15 sierpnia czci się chwalebne Wniebowzięcie Maryi. Jest to święto, w którym wspomina się doskonałość i szczęśliwość, do której została przeznaczona, uwielbienie Jej niepokalanej duszy i dziewiczego ciała, doskonałe upodobnienie do Chrystusa zmartwychwstałego. Jest to uroczystość, przez którą Kościołowi i społeczności ludzkiej zostaje przedstawiony obraz i niosący pociechę dowód, które pouczają nas, że spełnia się ostateczna nadzieja: gdyż mające kiedyś nastąpić uwielbienie jest szczęśliwym przeznaczeniem tych wszystkich, których Chrystus uczynił braćmi (Paweł VI, Marialis cultus, 6).

1 XI 1950 r. Pius XII konstytucją apostolską (Najszczodrobliwszy Bóg - Munificentissimus Deus) ogłosił jako prawdę wiary naukę o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny:
Dlatego zaniósłszy do Boga wielokrotne korne błaganie i wezwawszy światła Ducha Prawdy, ku chwale Boga Wszechmogącego, który szczególną Swą łaskawością obdarzył Maryję Dziewicę, na cześć Syna Jego, nieśmiertelnego Króla wieków oraz Zwycięzcy grzechu i śmierci, dla powiększenia chwały dostojnej Matki tegoż Syna, dla radości i wesela całego Kościoła, powagą, Pana Naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Naszą ogłaszamy, wyjaśniamy i określamy, jako dogmat przez Boga objawiony, że Niepokalana Bogarodzica zawsze Dziewica Maryja, po zakończeniu biegu życia ziemskiego, została z ciałem i duszą wzięta do niebieskiej chwały.
Powyższa treść mówi o bezpośrednim uwielbieniu Maryi w duszy i w ciele, a unika wypowiadania się na temat śmierci Maryi (czy umarła czy "zasnęła", a może jeszcze inaczej?). Nie mówi o sposobie tego uwielbienia, pozostawiając teologom swobodę jego dyskutowania. W szukaniu odpowiedzi, w jaki sposób Maryja przeszła do stanu chwały prezentowane są dwa stanowiska. Większość tzw. "mortaliści" uznają, że Maryja umarła, "immortaliści" twierdzą przeciwnie.

***

Rozróżnienie pomiędzy uwielbieniem a śmiercią Maryi, jako dwoma prawdami wiary brano pod uwagę jeszcze przed ogłoszeniem dogmatu. Duży wpływ na jego treść miał M. Jugie, który z powodu ważnego studium o "Wniebowzięciu", miał duży autorytet w tej dziedzinie. Był zdania, że Magisterium Kościoła mogłoby zdefiniować naukę o Wniebowzięciu, rozumianą jedynie jako uwielbienie Maryi w ciele i duszy w Jej odejściu z tej ziemi, bez wypowiadania się na temat faktu śmierci, który pozostawałby jedynie pobożną opinią dopóki nie będzie można określić go w sposób pewny jako faktu pozytywnie objawionego lub jako faktu dogmatycznego w koniecznym powiązaniu z prawdą objawioną już zdefiniowaną (za L. Melotti, Maryja Matka żyjących).
Najświętszej Maryi Panny nie możemy poznawać bez ścisłej zależności od Chrystusa i tajemnicy zbawienia. Chociaż żaden tekst Pisma Świętego nie dotyczy bezpośrednio i wyraźnie dogmatu Wniebowzięcia, Konstytucja Munificentissimus Deus stwierdza, że "ostateczny fundament" tej prawdy znajduje się w Biblii, która przedstawia bardzo ścisłe zjednoczenie Chrystusa i Jego Matki.
Konstytucja, sięgając do patrystycznej tradycji nowej Ewy, odwołuje się do Protoewangelii, zapowiadające zwycięstwo Niewiasty: Jak przeto chwalebne zmartwychwstanie Chrystusa było istotnym składnikiem a zarazem ostatecznym trofeum zwycięstwa, tak też wspólna walka Najświętszej Dziewicy i Jej Syna winna być zakończona uwielbieniem Jej dziewiczego ciała (por. 1Kor 15,54). Ma to również odzwierciedlenie w doborze tekstów liturgicznych związanych z uroczystością Wniebowzięcia (1Kor 15,54-57, 1Kor 15,20-26; Ap 12).
Idea Wniebowzięcia pojawiła się w licznych apokryfach, nazywanych Transitus Mariae. Są one różnego pochodzenia, bardzo zróżnicowane w czasie (wg M. Jugie i G. Jouassarda najstarsze pochodzą z końca V w.; wg R. Laurentin między IV a VI w.), a także o różnej treści. Ta obfita literatura przyczyniła się w dużym stopniu do obrony wiary w chwalebne i cudowne zakończenie życia Maryi. Trudno wskazać źródła tej literatury. Zazwyczaj przytacza się opinię Epifaniusza z Jerozolimy (ok. 377), który choć nie wie, czy Maryja umarła, czy została pochowana, czy też nie, sądzi, że trzeba przyjąć zakończenie życia godne Matki Boga.
Wśród źródeł broniących tej wiary wyróżnia się obchód liturgiczny Theotókos (święci byli czczeni w dniu ich śmierci, zwanym dias natalis).
Opowiadania apokryfów miały niewątpliwie ważną rolę w kształtowaniu się liturgii. Już od czasów chrześcijańskiej starożytności na Wschodzie i na Zachodzie obchodzi się uroczystości liturgiczne na cześć tajemnicy Wniebowzięcia. W wieku VI i VII rozpowszechnia się święto Zaśnięcia Maryi, mające za przedmiot śmierć Maryi, ale rozumianą jako fakt wyjątkowy i chwalebny. Już ok. 600 r. święto to w Konstantynopolu obchodzi się 15 sierpnia. W tym samym okresie, w Livias (Palestyna), święto to nosi nazwę Wniebowzięcia Maryi i ma za przedmiot wyniesienie do nieba Maryi w Jej ciele zmartwychwstałym. Ze Wschodu święto to przeszło na Zachód, gdzie przyjęło również nazwę Wniebowzięcia (wiek VII). Konstytucja nie cytuje żadnego świadectwa sprzed VII wieku.
Rozpowszechniający się wpływ apokryfów budził różnorodne postawy: ślepą akceptację, lekceważenie lub zastanawianie się. Najbardziej właściwą drogę reprezentowali ci, którzy odrzucali to, co jest fantazją, zatrzymywali intuicję wiary, która prowadziła do poważnej refleksji doktrynalnej. Należący do nich Theóteknos z Livias mówi, że wypadało, by ciało, które nosiło Boga, przybytek Boga, przebóstwione, niezniszczalne, przeniknięte światłem Bożym, zostało wyniesione do chwały wraz z duszą miłą Bogu (za R. Laurentin). Współczesny mu Teodozjusz z Aleksandrii (VI w.), istotną podstawą ostatecznej chwały Maryi uznaje macierzyństwo Boże, dziewictwo, osobistą świętość Maryi oraz aspekt zbawczy świata. Podkreśla go również wspomniany biskup z Livias: Weszła do nieba jako ambasadorka wszystkich... Dopóki była na tej ziemi, Ona czuwała nad wszystkimi, była jakby powszechną opatrznością dla wszystkich swoich poddanych. Wzięta do nieba, pozostaje dla rodzaju ludzkiego podporą niezłomną, która wstawia się za nami u swego Syna i Boga (za L. Melotti). Wniebowzięcie wynika z faktu Bożego macierzyństwa, opiera się na wielkości Theotókos.
W wieku VIII mają miejsce wyraźne stwierdzenia wielkich Doktorów, jak św. Germana z Konstantynopola i św. Jana z Damaszku, św. Andrzeja z Krety, które zacytuje Konstytucja Piusa XII.
Na Wschodzie doktryna utrzymuje się w ciągu wieków bez kontrowersji, przyjmowana jako pobożne wierzenie. Na Zachodzie nurt przeciwny literaturze apokryficznej zasiewa nieufność. Choć nie neguje się Wniebowzięcia Maryi, ale z powodu brakuje dowodów poddaje się je w wątpliwość. Znany pod tym względem jest list Cogitis me Pseudo-Hieronima, którego autorem uznaje się dzisiaj Paschazjusza Radberta (865). Zwolennicy tego nurtu uznają, że celem święta 15 sierpnia jest uczczenie uwielbienia Maryi w Jej duszy.
Wielkim obrońcą cielesnego Wniebowzięcia Maryi był nie zidentyfikowany do dzisiaj autor traktatu De Assumptione Beatae Mariae Virginis. Św. Tomasz, św. Albert Wielki, św. Bonawentura uznawali w takim ujęciu doktrynę pewną. Natomiast św. Bernard wiek wcześniej w swoich homiliach na Wniebowzięcie nie wypowiadał się wyraźnie na temat cielesnego uwielbienia Maryi. I taką postawę prezentowali niektórzy, prawie do czasu sformułowania dogmatu.

Idea uwielbienia Maryi z ciałem i duszą, w obchodzie liturgicznym święta, przeważa nad wzmiankami o śmierci. Teksty, które zawierały aluzję do śmierci, zostały zmodyfikowane w pod tym względem między XII a XIII wiekiem. Wiara we Wniebowzięcie w XIV w. jest już powszechna, a wiek XVI jest wielkim wiekiem Wniebowzięcia. Szczególne rolę odegrał św. Robert Belarmin, wyrażając zgodę chrześcijan przekazywaną przez wieki, wołał: I któż, proszę, mógłby w to wierzyć, że Arka świętości, Mieszkanie Słowa i Świątynia Ducha Świętego miałyby runąć? Wzdryga się wprost mój duch na samą już myśl, by to dziewicze ciało, które poczęło, zrodziło, karmiło i piastowało Boga, miało być zamienione w proch lub stało się pastwą robactwa. Podobnie św. Piotr Kanizjusz wyjaśniał, że tę maryjną tajemnicę Kościół od wieków czcił i uroczyście obchodził. A św. Franciszek Salezy twierdził: Któryż syn, gdyby mógł nie wskrzesiłby swej matki i nie zaprowadził jej po śmierci do nieba.
W kształtowania się stwierdzenia objawionego charakteru prawdy o Wniebowziętej Bogurodzicy ogromne znaczenie miało ogłoszenie 8 XII 1854 r. dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Bożej Rodzicielki przez Piusa IX. Jak zaznacza Konstytucja: wówczas dusze wiernych chrześcijan poruszyła jakaś gorętsza nadzieja, że najwyższy Urząd Nauczycielski Kościoła wkrótce ogłosi dogmat cielesnego Wniebowzięcia Najświętszej Panny Maryi. I z upływem czasu nasilały się prośby i życzenia wiernych i ich Pasterzy. Odnośnie dogmatyzacji na Vaticanum I wpłynęły prośby 195 Ojców, lecz Sobór został przerwany. 1 V 1946 r. Pius XII zasięgnął w tej ważnej sprawie opinii biskupów świata kierując do nich list Deiparae Virginis Mariae. W odpowiedzi jedynie 6 spośród 1191 konsultowanych biskupów rezydencjalnych wyraziło jakąś wątpliwość w sprawie definiowalności prawdy o Wniebowzięciu, a 16 odnośnie do konieczności tego.
Trzeba przypomnieć, że bez wiary w działanie Ducha Świętego w wierze Kościoła i w oparciu jedynie o ścisłą dedukcję logiczną, żaden teolog i żaden papież nie mógł wziąć odpowiedzialności za definicję Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia cielesnego Maryi (A. Műller). A dogmat Wniebowzięcia dał Kościołowi "nową rękojmę nadziei".

Jadwiga Zięba
PSJ nr sierpień 2003

Dodano:  13.08.2014 r.  
linia

Program poetycko - muzyczny w Bazylice w Czerwińsku nad Wisłą

foto


W niedzielę 3 sierpnia 2014 r. po Mszy św. o godz. 11.30 w Sanktuarium Maryjnym w Czerwińsku n. Wisłą Zespół Teatralny Ośrodka Kultury „ FORMA” z Warszawy pragnie zaprezentować program poetycko – muzyczny „ W hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II”. Wykonanie partii mówionych i muzycznych: Aniela Rybak /harfa/ i Konrad Rybak /kontrabas/.
Serdecznie zapraszamy.

********************************************************
ANIELA RYBAK
Uczennica V klasy Szkoły Podstawowej nr 69 w Warszawie. Od roku 2009 uczy się gry na harfie w Państwowej Szkoły Muzycznej im Karola Kurpińskiego w Warszawie, w klasie prof. Aliny Baranowskiej-Liese. Jest laureatką Grand Prix Ogólnopolskich Przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej Uczniów Szkół Muzycznych I i II st. w 2014 r., II nagrody X Konkursu Duetów Dziecięcych „DUETINO” 2012 r., II nagrody na V Ogólnopolskim Konkursie Duetów z Harfą 2013 r. Poza muzyką pasjonuję się teatrem oraz recytacją polskiej poezji. W 2013 r. otrzymała Wyróżnienie w Konkursie Recytatorskim Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, a w roku 2014 r. wzięła udział w przedstawieniu teatralnym „Pastorałka” wg Leona Schillera

KONRAD RYBAK
Gimnazjalista. Gra na kontrabasie i fortepianie w PSM II st. przy ul. Miodowej (klasa kontrabasu prof. Adama Kotuli, akompaniament: prof. Franciszek Jasionowski)
III Miejsce w kategorii II w 6 Spotkaniach Kontrabasowych - Mielec 2014
***************************************************************************
Modlitwa o wstawiennictwo Św. Jana Pawła II

Janie Pawle II nasz święty orędowniku,
Wspomożycielu w trudnych sprawach
Ty, który swoim życiem świadczyłeś
wielką miłość do Boga i ludzi
Prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi
w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym.
Przez miłość i wielkie cierpienie ofiarowane za bliźnich,
co dzień zbliżałeś się do świętości.
Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie...
Wierząc, że przez Twoją wiarę,
modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga
Z ufnością w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy.
Pragnę przez Jezusa i Maryję
Za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.

Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Chwała ojcu...Dodano:  30.07.2014 r.  
linia

Zaproszenie na Mszę Św. Prymicyjną Ks. Radosława Kuśmierza

fotoW pierwszym rzędzie - drugi od lewej : Ks. Radosław Kuśmierz SDB
W niedzielę 3 sierpnia 2014 roku o godz. 10.00 w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Ks. Radosław Kuśmierz SDB odprawi Mszę Św. Prymicyjną i udzieli prymicyjnego błogosławieństwa.
Ks. Radosław Kuśmierz decyzją Ks. Prowincjała Andrzeja Wujka SDB, będzie pracował jako Katecheta w Gminnym Zespole Szkół w Czerwińsku nad Wisłą i Kierownik Oratorium im. Św. Jana Pawła II. Serdecznie zapraszamy do wspólnotowej modlitwy w intencji Ks. Radosława.

Dodano:  28.07.2014 r.  
linia

Modlitwa za kierowców i poświecenie pojazdów w Sanktuarium Maryjnym

foto

W niedzielę 27 VII 2014 r. w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą po każdej Mszy Św. o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00 nastąpi poświęcenie pojazdów. Podczas nabożeństwa prosić będziemy Pana Boga przez wstawiennictwo Matki Bożej Pocieszenie o łaski i błogosławieństwo dla kierowców oraz wszystkich użytkowników dróg. Po nabożeństwie kapłan skrapiać będzie pojazdy wodą święconą. Pojazdy parkujemy na parkingu /klasztorek/.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MODLITWA POŚWIĘCENIA POJAZDÓW I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KIEROWCÓW

Pan z wami.
I z duchem twoim.
Boże, który mocą swojego słowa stworzyłeś cały wszechświat i dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem oraz moc doskonalenia świata według zamysłów Twojej woli; spraw, aby pojazdy, dzieło Twoje i pracy ludzkiej, dzięki Twemu błogosławieństwu służyły dla dobra człowieka, jego pracy i wypoczynku.
Za wstawiennictwem Matki Bożej Pocieszenia i św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, ustrzeż Panie wszystkich, którzy będą korzystali z tych pojazdów, od wszelkich nieszczęść duszy i ciała, aby bezpiecznie mogli dojechać do wyznaczonego celu. Niech zebrani tu kierowcy i ich pojazdy będą pobłogosławione dla Twojej chwały i pożytku ludzkiego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.

KOŃCOWE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO (Lb 6,24-26)
Niech Cię Pan błogosławi i strzeże.
Amen.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą i niech cię obdarzy swą łaską.
Amen.
Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem.
Amen.
Niech Was tu obecnych błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, i Syn i Duch Święty. Amen.
************************************************************************************
Modlitwa kierowcy.

O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka. Ty jesteś Dawcą Życia - proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie. Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków.

Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości. Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich.

W imię Ojca i Syna i Duch Świętego. Amen.

Dodano:  24.07.2014 r.  
linia

XI Piesza Pielgrzymka Różańcowa Warszawa – Czerwińsk n. Wisłą

foto

27 czerwca 2014 (w piątek) wyruszy z bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie
XI Piesza Pielgrzymka Różańcowa
Warszawa – Czerwińsk nad Wisłą pod hasłem
„Z różańcem Totus Tuus”.
W ciągu trzech dni pielgrzymi pokonają 72 km.
Pielgrzymka rozpoczyna się Mszą św. w Bazylice o godz. 12.00.
Wyjście na trasę o godz. 13.50

Ramowy plan trasy przedstawia się następująco:
27 czerwca(piątek): Warszawa (Bazylika NSJ) – Jabłonna (Szkoła) 18 km
28 czerwca (sobota): Jabłonna (Szkoła) – Zakroczym 32 km
29 czerwca (niedziela): Zakroczym – Czewińsk 22 km
Powrót do Warszawy autokarami ok. godz. 19.30.

Zapisy, informacje, karty pielgrzyma do nabycia u organizatora pielgrzymki – codziennie w zakrystii kościoła, w kancelarii parafialnej lub na furcie salezjańskiej
Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie
ul. Kawęczyńska 53
03-775 Warszawa
tel: 22 818-65-51 (centrala) | 22 619-58-03 (kancelaria)
e-mail: kancelaria.nsj@gmail.com
W dniu wyjścia zapisy od godz. 10.00 przy oratorium.

Wybierz się razem z nami na wspaniały pielgrzymkowy szlak
zaprasza – ks. Henryk Bonkowski SDB (przewodnik pielgrzymki)
tel. 22 518 62 00 ; kom. 692-477-622 e-mail: hbonkowski@wp.pl

Dodano:  20.06.2014 r.  
linia

21-22 czerwca 2014 na Drodze Mazowieckiej Św. Jakuba

foto

Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce i Grupa Inicjatywna Drogi Mazowieckiej zapraszają na przejście tą Drogą na odcinku z Modlina do Czerwińska w dniach 21-22 czerwca. Proponowany plan wędrówki:

21 czerwca (sobota)

8.40 – stacja kolejowa Modlin – spotkanie z przewodnikiem (p. Maciejem Kostrzewskim)
9-11 – spacer po Twierdzy Modlin
11-12 – przejście do Zakroczymia
12-13 – zakwaterowanie w Zakroczymiu w Domu Apostolstwa Trzeźwości (ul. o. H. Koźmińskiego 36)
13-14 – obiad we własnym zakresie
14-17 – zwiedzanie Zakroczymia
17 – spotkanie przy grillu
22 czerwca (niedziela)
8.30 – Msza św. w kościele oo. Kapucynów
9.30-10.00 – śniadanie
10.15.-17 – przejście z Zakroczymia do Czerwińska (ok. 25 km).
Możliwość dojazdu do Modlina: z dworca Warszawa Wschodnia:7.30 w Modlinie 8.05 lub
7.54 (SKM do Legionowa – 8.16, 8.23 do Modlina – 8.40), istnieją inne warianty dojazdy: warto zajrzeć na stronę: www.e-podroznik.pl.

Powrót z Czerwińska: 17.20 (W.Zach – 18), 17.35 (W.Zach.- 18.58), 17.55 (W.Zach – 19.10), 18.15 (W.Zach – 18.55 Ekobus)

Dodatkowe informacje: caminomazowieckie@gmail.com

Dodano:  20.06.2014 r.  
linia

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - CZERWIŃSK 2014

foto

W czwartek 19 czerwca 2014 r. zapraszamy Parafian, Pielgrzymów i Gości do wspólnotowego przeżywania uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w malowniczo położonym Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku n. Wisłą. Msza Św. o godz. 10.00 z procesją eucharystyczną do czterech ołtarzy.
Porządek nabożeństw w tym dniu: Msze Św. 7.00, 8.30, 10.00 /procesja/ i 17.00.
O godz. 16.30 nabożeństwo czerwcowe.
********************************************************
Litania do Najświętszego Sakramentu

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, Jedyny Boże...
Boże utajony w Najświętszym Sakramencie...
Przedwieczne Słowo Ojca, które Ciałem się stało i zamieszkało między nami...
Jezu, obecny w Najświętszym Sakramencie, jako Bóg i człowiek...
Nieustająca Ofiaro Nowego Przymierza...
Chlebie Żywy z nieba zstępujący...
Chlebie wszechobecnością Słowa w Ciało przemieniony..
Pokarmie wybranych...
Uczto anielska...
Pamiątko męki Jezusa Chrystusa...
Dowodzie Boskiej ku nam miłości...
Tajemnico wiary...
Cudzie niepojęty...
Przymierze miłości i pokoju...
Źródło łask wszelkich...
Zadatku chwalebnego zmartwychwstania...
Umocnienie na drogę wieczności...
Ucieczko grzeszników...
Wspomożenie słabych i upadłych...
Lekarzu chorych...
Pociecho smutnych...
Boski Więźniu na naszych ołtarzach...
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.
Od niegodnego pożywania Ciała i Krwi Twojej, zachowaj nas, Panie.
Od wszelkiej pychy...
Od wszelkich niebezpieczeństw duszy...
Od braku miłości ku drugiemu człowiekowi...
Od grzechu każdego...
Przez Najświętsze Wcielenie Twoje, wybaw nas, Panie.
Przez gorzką mękę i śmierć Twoją...
Przez pragnienie pożywania Ostatniej Wieczerzy z uczniami swoimi...
Przez nieskończoną miłość, którą nam okazałeś, ustanawiając Najświętszy Sakrament Ołtarza...
Przez Najdroższą Krew Twoją, jaką nam w Sakramencie Ołtarza zostawiłeś...
Przez najgłębszą pokorę, okazaną na Ostatniej Wieczerzy przy umywaniu nóg Apostołom...
Przez pięć ran Najświętszego Ciała Twojego...
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś głęboką cześć i nabożeństwo ku temu Najświętszemu Sakramentowi zawsze w nas utrzymywać i pomnażać raczył...
Abyś przez ten Chleb Anielski wszelkie zło w nas wyniszczyć raczył...
Abyś nas w łasce Twojej świętej zachować raczył... Abyś nas od wszelkich zasadzek nieprzyjaciół uwolnić raczył...
Abyś nas przez tę Tajemnicę miłości coraz doskonalej między sobą zjednoczyć raczył...
Abyś nas tym pokarmem niebieskim w godzinę śmierci zasilić raczył...
Synu Boży, Źródło łaskawości i Miłosierdzia...
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świat przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Jezusie, obecny pod postacią Chleba na naszych ołtarzach.
W: Umacniaj nas Ciałem i Krwią swoją.

Módlmy się:
Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej Męki, daj nam taką czcią otaczać święte
Tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W: Amen.

*************************************************************************
Przesłanie Ewangelii przy ołtarzach Bożego Ciała

/Słowo Księdza Biskupa Ignacego Deca wygłoszone w kościele św. Józefa w Świdnicy, w czasie procesji Bożego Ciała/

Na naszej drodze, przy czterech ołtarzach, była głoszona Ewangelia Chrystusa z zapisu czterech ewangelistów, mająca odniesienie do tajemnicy Eucharystii. Zostały w niej uwydatnione główne wymiary tej wielkiej tajemnicy naszej wiary.
1. Eucharystia jest ofiarą uzdalniającą nas do składania siebie w ofierze
Tekst Ewangelii przy pierwszym ołtarzu zaprowadził nas do Wieczernika. Tam Chrystus w sposób bezkrwawy antycypował Ofiarę złożoną nazajutrz na krzyżu. Mówił o swoim Ciele wydanym za nas i o Krwi za nas wylanej na odpuszczenie grzechów. Przeżywając Eucharystię, uświadamiamy sobie, że to Chrystus oddał za nas Bogu swoje życie w ofierze. Uczestnicząc w Eucharystii, uczymy się – za wzorem Chrystusa – składać nasze życie w ofierze dla Pana Boga i dla bliźnich. Tylko życie składane w ofierze Bogu i naszym ziemskim przyjaciołom jest drogą do szczęścia.

2. Eucharystia jest pokarmem w drodze
Przy drugim ołtarzu wysłuchaliśmy Ewangelii o cudownym rozmnożeniu chleba. Chrystus, dając głodnym ludziom chleb doczesny, zapowiadał nowy chleb, dający nowe życie: “Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem” (J 6, 55). Wszyscy potrzebujemy tego Chleba, abyśmy mogli stawać się ofiarą dla drugich, abyśmy mogli pokonywać swój egoizm i służyć bliźnim, abyśmy mogli wytrwać w czynieniu dobrze drugim, wytrwać w cierpieniu, zwyciężać każde zło dobrem.

3. Eucharystia jest przepustką do życia wiecznego
W Ewangelii Łukaszowej, przy trzecim ołtarzu, została nam przypomniana wędrówka Jezusa zmartwychwstałego z dwoma uczniami do Emaus. Dziś zmartwychwstały Pan idzie z nami przez życie. Tak jak tamci, tak i my rozpoznajemy Go najłatwiej przy łamaniu Chleba, właśnie na Eucharystii. Kierujmy do Niego te same słowa, co oni: “Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił” (Łk 24, 29). Wielu z nas chyli się już dzień ku wieczorowi. Nie zapominajmy o słowach Pana: “Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” (J 6, 58).

4. Eucharystia jest źródłem naszej jedności z Bogiem i bliźnimi
Ewangelia przy czwartym ołtarzu przypomniała nam modlitwę Jezusa o jedność: “Ojcze… proszę,… aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno” (J 17, 21). Jedność z Bogiem i między sobą najlepiej budujemy na dobrze przeżywanej Eucharystii. W jednej z pieśni eucharystycznych śpiewamy: “Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość łączy nas ofiarna, jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas, Chryste, w jednym złącz Kościele”. Jesteśmy ciągle chorzy na brak jedności. Bez Eucharystii nie damy rady stanowić jedno z Bogiem i z ludźmi. Jako uczestnicy Eucharystii, mocą Bożego Chleba, starajmy się być apostołami jednoczenia w naszych rodzinach, zakładach, biurach, w naszej pracy i odpoczynku.

Zakończenie
Raz jeszcze uwielbijmy obecnego wśród nas Pana. Wyśpiewajmy na koniec naszej procesji radosne i wdzięczne: “Ciebie Boga wysławiamy, Tobie, Panie, wieczna chwała” – za Jego obecność wśród nas, za Jego Pokarm dla nas.

Dodano:  16.06.2014 r.  
linia
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62][63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72]

Czytania na dziśGrudzień 2019
Pon Wto Śro Cz Pią Sob Nie
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Osób on line: 6
Jesteś 125432 naszym gościem.

© Copyright Salezjanie Czerwińsk 2013-2019
© pphem
ww