pl enua filmfilm film film
banner

Parafia

Kontakt, telefony, adres

foto

ADRES:
Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POCIESZENIA
Czerwińsk nad Wisłą
S A L E Z J A N I E
ul. Klasztorna 23;
09-150 Czerwińsk n. Wisłą
POLSKA;

Ks. Proboszcz Łukasz Piotr Mastalerz SDB

Telefony:

Sanktuarium: kom. 784 447 768

Parafia: 24 231 50 88


Ośrodek Emaus: 24 231 51 52
Oratorium: 24 231 57 50
Administrator: 24 231 50 05

KANCELARIA PARAFIALNA CZERWIŃSK n. WISŁĄ

C Z Y N N A:W okresie wakacyjnym kancelaria czynna tylko WTOREK - godz. 8:30 - 11:00.

W sprawach bardzo pilnych - w każdej chwili.W ciągu roku szkolnego i katechetycznego:

WTOREK i CZWARTEK - w godzinach: od. 8.30 - do godz.11.00
i od godz. 15.00 - do godz.16.30.

W sprawach bardzo pilnych - w każdej chwili.W okresie wakacyjnym kancelaria czynna tylko WTOREK - godz. 8:30 - 11:00.

W sprawach bardzo pilnych - w każdej chwili.


Pozostałe okresy w ciągu roku

W okresie wakacyjnym kancelaria czynna tylko w WTOREK - godz. 8:30 - 11:00.

W czasie trwania Wizyty Duszpasterskiej - KOLĘDA (około 3 tygodnie stycznia) kancelaria parafialna nieczynna.


Kancelaria jest nieczynna w święta i uroczystości kościelne, w rekolekcje parafialne oraz w święta państwowe.


Intencje Mszy Świętej zapisujemy w zakrystii po Mszach świętych lub w kancelarii parafialnej.

Opłaty cmentarne tzw. "pokładne" - wypisywane są tylko w kancelarii parafialnej w czasie jej urzędowania.

Na spisanie protokołu przedślubnego umawiamy się wcześniej, również inne metryki i zaświadczenia kapłani wypisują tylko w kancelarii parafialnej.


Kancelaria jest nieczynna w święta i uroczystości kościelne, w rekolekcje parafialne oraz w święta państwowe.


Służba Kościelna:

*Odpowiedzialnym za muzyczną oprawę uroczystości liturgicznych w naszej bazylice jest organista Pan Przemysław Ziółkowski. Kontakt z Panem organistą możliwy codziennie po wieczornej Mszy Świętej lub telefonicznie pod numerem 692 794 536.
*Odpowiedzialny za sprawy pogrzebowe na cmentarzu parafialnym jest Pan Robert Minoga tel. 604 184 968Dokumenty potrzebne w kancelarii parafialnej:

******************************************************
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Terminy Chrztów:
- w II i IV niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 11:30 {w maju 2016 roku w: III i V niedzielę.}
- dziecko do chrztu należy zgłosić w kancelarii parafialnej przynajmniej na 3 tygodnie przed udzieleniem sakramentu
- w nadzwyczajnych sytuacjach termin ustala się z ks. Proboszczem Parafii

Dokumenty:
Chrzest dziecka zgłaszają osobiście rodzice lub opiekunowie prawni w kancelarii parafialnej, okazując wymagane dokumenty:
- dowód osobisty rodziców
- aktu urodzenia dziecka - oryginał
- świadectwo zawarcia sakramentalnego małżeństwa (jeśli zawarli je poza parafią)
- dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres zamieszkania)
- zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
- w przypadku gdy rodzice nie mieszkają na terenie parafii czerwińskiej , zgoda na chrzest wydana przez ks. Proboszcza parafii zamieszkania.

Rodzice chrzestni
Rodzicami chrzestnymi mogą być tylko wierzący i praktykujący chrześcijanie, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania. Osoby spoza Parafii powinny legitymować się odpowiednim zaświadczeniem od swego Księdza Proboszcza miejsca. Przed uroczystością chrzcielną/piątek lub sobota/ rodzice i chrzestni powinni skorzystać ze sakramentu pokuty, a w czasie Mszy św. przyjąć Komunię św.


Chrzest dzieci ze związków niesakramentalnych
Jeśli istnieje przeszkoda kościelna uniemożliwiająca zawarcie sakramentu małżeństwa, prawo kościelne zezwala na udzielenie dziecku sakramentu chrztu świętego. Jeżeli taka przeszkoda nie zachodzi, osoby te powinny najpierw uregulować swoje sprawy osobiste zgodnie z nauką Kościoła, a dopiero potem prosić o chrzest dla swojego dziecka. PAMIĘTAJMY - Dzieci przyjmują chrzest na podstawie wiary swoich rodziców.

Dekret w sprawie udzielania chrztu dzieciom, których rodzice nie mając przeszkód małżeńskich trwają w związku niekanonicznym

Nr 758/2009
W trosce o jednolitą praktykę duszpasterską w przypadkach prośby o udzielenie chrztu dziecku rodziców niezwiązanych przeszkodami małżeńskimi, którzy trwają w związku niekanonicznym, mając na uwadze przepis kan. 868 § 1, n. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz p. 2 Instrukcji Duszpasterskiej Episkopatu o Udzielaniu Sakramentu Chrztu Świętego Dzieciom z 1975 r. zarządzam, co następuje:
1. W odpowiedzi na prośbę rodziców o udzielenie chrztu ich dziecku duszpasterz powinien usilnie ich zachęcić do zawarcia małżeństwa kanonicznego.
2. W przypadku wyraźnej odmowy zawarcia małżeństwa kanonicznego przez rodziców dziecka duszpasterz wyjaśnia im przepis kan. 868 § 1, n. 2 KPK, w myśl którego warunkiem udzielenia chrztu (w każdej sytuacji) jest istnienie uzasadnionej nadziei, że dziecko będzie wychowane w wierze katolickiej; tymczasem lekceważenie sakramentu małżeństwa przez rodziców dziecka nie daje gwarancji, że będzie ono wychowane w tej wierze. W związku z tym duszpasterz zaproponuje rodzicom odłożenie chrztu ich dziecka do czasu zawarcia przez nich małżeństwa kanonicznego.
3. Jeśli rodzice dziecka podtrzymują swoją prośbę, duszpasterz kieruje ich do miejscowego dziekana, informując go jednocześnie o sprawie.
4. Dziekan przeprowadza z rodzicami dziecka rozmowę, zachęcając ich usilnie do zawarcia małżeństwa kanonicznego.
5. Jeśli rodzice dziecka nadal wyraźnie odmawiają zawarcia małżeństwa kanonicznego, dziekan, w obecności proboszcza parafii, w której zgłoszona była prośba o udzielenie chrztu, zażąda od rodziców dziecka i proponowanych przez nich chrzestnych pisemnego zobowiązania się do wychowania dziecka w wierze katolickiej.
6. Treść pisemnego zobowiązania, o którym mowa w p. 5, powinna być następująca: „My (imiona i nazwiska rodziców dziecka) oraz my (imiona i nazwiska chrzestnych), świadomi obowiązków rodziców dziecka oraz obowiązków jego chrzestnych, zobowiązujemy się do wychowania (imię i nazwisko dziecka) w wierze katolickiej” (miejscowość, data i podpisy).
7. Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w p. 5, rodzice dziecka i proponowani przez nich chrzestni składają w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz zostaje w archiwum dziekańskim, drugi przekazuje się do archiwum parafialnego, trzeci przekazuje się rodzicom dziecka.
8. Po złożeniu zobowiązania, o którym mowa w p. 5, należy udzielić dziecku chrztu.
9. W trosce o dobro duchowe rodziców ochrzczonego dziecka proboszcz parafii, do której należą, powinien nadal usilnie zabiegać o zawarcie przez nich małżeństwa kanonicznego.
Płock, dnia 12 marca 2009 r.
+ Piotr Libera
Biskup PłockiChrzest z wody
W niebezpieczeństwie śmierci dziecka, jeżeli warunki nie pozwalają na uroczysty chrzest w kościele, należy ochrzcić je "z wody" w domu lub w szpitalu, a później - w czasie ustalonym z duszpasterzami - uzupełnić obrzęd w kościele. Sakrament chrztu można udzielić tylko raz. Chrztu z wody może udzielić tylko osoba ochrzczona.

*************************************
SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Bierzmowanie przyjmują zazwyczaj uczniowie klas III gimnazjum.
PAMIĘTAJ - jako kandydat do Sakramentu Bierzmowania ZOBOWIĄZUJESZ SIĘ DO:
Szacunku wobec Boga i drugiego człowieka w słowach, gestach i zachowaniach zarówno w szkole jak i poza nią;
Systematycznego uczestnictwa w katechezie szkolnej i parafialnej z uwzględnieniem postawy pełnej kultury i szacunku jako ucznia wobec nauczyciela oraz kolegów i koleżanek;
Zdobycia wymaganej wiedzy i otrzymywania pozytywnych ocen semestralnych;
Uzyskania pozytywnej opinii księdza lub katechety;
Godnego uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej;
Uczestnictwa w zaplanowanych spotkaniach i próbach;
Codziennej, wytrwałej modlitwy o dary Ducha Świętego;
Uczestnictwa w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych oraz spowiedziach okresowych;
W okresie przygotowania obejść zgodnie z regułami - Dziewięć Pierwszych Piątków Miesiąca;
Zdania egzaminu końcowego w Parafii zamieszkania.
Potrzebne dokumenty:
- metryka chrztu
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji oraz opinia katechety
- w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej oraz przygotowania do sakramentu bierzmowania.

*******************************************************
SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Ten sakrament nie jest ostatnim namaszczeniem jak niektórzy sądzą. Jest to sakrament umocnienia w chorobie. Jeśli ktoś choruje można do niego zaprosić kapłana, aby go namaścił świętym olejem, wyspowiadał go i udzielił mu Komunii Świętej. Zasadniczo na każdą prośbę rodziny odwiedzamy chorych. Na bliskich osoby chorej – wierzącej – spoczywa obowiązek przygotowania chorego do tego sakramentu i poproszenie kapłana. W nagłych wypadkach, kapłan jest do dyspozycji na każde wezwanie do chorego.
Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą).
W domu chorego należy przygotować:
• stół nakryty białym obrusem
• krzyż
• świece
Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę z wezwaniem kapłana do chorego. Jest to sakrament dla osób żyjących a nie dla zmarłych!!!
Wyjazdy do chorych w naszej parafii odbywają się w I piątki miesiąca. Osoby, które chcą, aby ich bliskich nawiedził kapłan proszone są o zgłoszenie chorych w kancelarii parafialnej.

******************************************
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni powinni się zgłosić do kancelarii parafialnej w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy przed planowanym ślubem przynosząc ze sobą:

1. Aktualne świadectwo chrztu św. (ważność 3 miesiące), na którym powinna być adnotacja o Sakramencie Bierzmowania (lub oddzielny dokumenty potwierdzający przyjęcie Sakramentu Bierzmowania)
2. Świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej.
3. Zaświadczenia z USC do ślubu konkordatowego (ważne 3 m-ce)
4. Dowód osobisty
5. W przypadku gdy kandydaci do małżeństwa nie są związani z parafią w Czerwińsku (ani narzeczony ani narzeczona) zgłaszają się do kancelarii parafialnej jednego z narzeczonych w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego z w/w dokumentami. Następnie otrzymują Licencję, która upoważnia do pobłogosławienia małżeństwa w parafii czerwińskiej.
6. Istnieje również możliwość wydania w kancelarii parafialnej dla jednego z narzeczonych zgody na przeprowadzenie badania kanonicznego poza parafią zamieszkania. Wówczas narzeczeni do dokumentów w punkcie 1,2,3,4 dołączają otrzymaną zgodę i następuje spisanie protokołu w parafii czerwińskiej.
7. Wdowiec lub wdowa: kościelny oraz cywilny dokument śmierci współmałżonka.
8. Niepełnoletni – pozwolenie Sądu dla nieletnich, Rodziców i Księdza Biskupa
9. W terminie późniejszym przedstawiają:
Zaświadczenie ze spotkań dla narzeczonych i poradnictwa rodzinnego
Świadectwo wygłoszonych zapowiedzi z innych parafii
Zaświadczenie o odbytych dwóch spowiedziach przedślubnych
Dane świadków.
10. Rozmowa duszpasterska przed ślubem w 2 etapach:
• Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe. Spisanie protokołu zajmuje ok. 1 godz., dlatego należy umówić się na konkretny termin w godzinach urzędowania kancelarii.
• Druga rozmowa najpóźniej 2 tygodnie przed ślubem (po złożeniu wszystkich dokumentów).


SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH ODBYWAJĄ SIĘ W:

Centrum Psychologiczno – Pastoralnym
METANOIA
09-400 PŁOCK, ul. Kobylińskiego 21A
tel./fax: /24/ 268-66-81, 268-04-48;
tel kom: 513-107-753
e-mail: metanoia@op.pl

*************************************
POGRZEB KATOLICKI

Śmierć osoby bliskiej jest wielkim i smutnym przeżyciem dla rodziny i najbliższych. Bardzo często trudno jest w tej sytuacji myśleć o pogrzebie i zewnętrznych uroczystościach związanych z tym wydarzeniem. Podajemy zatem kilka informacji związanych z załatwieniem formalności pogrzebowych w naszej parafii. Jak już wiadomo nasza parafia korzysta z cmentarza parafialnego. Wszyscy należący do naszej parafii /są zapisani w kartotece parafialnej/ maja prawo do pochówku na wymienionym cmentarzu. Po śmierci osoby bliskiej i po zleceniu załatwienia wszelkich formalności firmie pogrzebowej lub wyznaczonej osobie, następnie należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w Czerwińsku i ustalić wszelkie plany związane z pogrzebem.
Do kancelarii parafialnej należy dostarczyć:
1. Akt Zgonu z USC.
2. Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych (Spowiedzi, Komunii Św.) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala.
3. W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej.
Przed Mszą Św. pogrzebową jest możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty (spowiedź). Należy poinformować i zachęcić do tego rodzinę.
Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy św. (z przyjęciem Komunii św.) Uczestnicy pogrzebu winni zachować modlitewne skupienie, starać się na pogrzebie przystąpić do Komunii Świętej.
***************************
DOJAZD:
PKS - Czerwińsk leży na trasie z Płocka do Warszawy przez Zakroczym i Wyszogród (10 km od Wyszogrodu w kierunku Warszawy). zobacz mapkę

Czytania na dziś


Nowości

Rekolekcje adwentowe 15 - 17 grudnia 2019 roku w Czerwińsku nad Wisłą
Rekolekcje adwentowe w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą odbędą się w dniach od 15 do 17 grudnia 2019 roku (niedziela, poniedziałek, wtorek). Rekolekcje wygłosi ks. Wojciech Majchrzak ...
more

Dodano:  09.12.2019 r.  

Godzina Łaski w Sanktuarium Maryjnym w Czerwińsku nad Wisłą - 08.12.2019
Jest taka godzina w ciągu roku, gdy Niebo otwiera się szeroko dla każdego człowieka wylewając na świat fale łask. W tej godzinie nawrócić się może nawet najbardziej zatwardziały grzesznik. Ta godzina, to GODZINA ŁASKI, ...
more

Dodano:  07.12.2019 r.  

Grudzień 2019
Pon Wto Śro Cz Pią Sob Nie
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Osób on line: 14
Jesteś 125941 naszym gościem.

© Copyright Salezjanie Czerwińsk 2013-2019
© pphem
ww