pl enua pomnik historii
filmfilmpiszą o nas film
banner

Aktualności

foto

Serdecznie zapraszamy do wspólnotowego przeżycia Dnia Eucharystycznego w naszej czerwińskiej wspólnocie parafialnej 28 grudnia 2023 roku.
Dzień Eucharystyczny jest odpowiedzią na prośbę Ojca Świętego Franciszka, aby poprzez adorację Najświętszego Sakramentu wsłuchać się w głos Pana, który został z nami pod postacią chleba.

Niniejszy program ma charakter orientacyjny, gdyż mając różne zajęcia i prace, nie zawsze będziemy mogli być o wyznaczonej godzinie wraz ze swoją miejscowością lub grupą parafialną. Wybierzmy wtedy czas lub nabożeństwo, które nam odpowiada. Ważne jest jednak, by każdy z nas znalazł czas na prywatną adorację Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Zachęcamy zwłaszcza rodziców wraz z swoimi dziećmi.

Program Dzień Eucharystyczny w Parafii Zwiastowania NMP w Czerwińsku nad Wisłą, środa 28 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

7.00 – Eucharystia

7.30 – adoracja - Sielec, Zdziarka, ul. Świętokrzyska
8.30 – adoracja - Komsin, Parlin, Pl. Batorego
9.30 – adoracja - Stary Boguszyn, ul. Praga, ul. Sielecka i ul. Cmentarna
10.30 – adoracja - Nowy Boguszyn i ul. Dunina
11.30 – adoracja - Wola i Wola Majdany, ul. Klasztorna
12.30 – adoracja - Chmielewo, Bolino, ul. Grunwaldzka
13.30 – adoracja - Stobiecin, Wilkowuje, ul. Kościuszki
14.30 – adoracja - Garwolewo, ul. Królowej Jadwigi
15.30 – adoracja - Janikowo, ul. Polna
16.30 – adoracja - Wilkówiec, Zarębin i ul Władysława Jagiełły
17.30 – adoracja - Gawarzec Górny i Dolny

18.00 – Eucharystia

18.30 – 19.00 adoracja - ul. Warszawska

19.00 Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Zakończenie adoracji. Apel Jasnogórski.ZARZĄDZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO O DNIACH EUCHARYSTYCZNYCH
W DIECEZJI PŁOCKIEJ.

W nawiązaniu do dziedzictwa przeszłości, a zwłaszcza tradycji nabożeństwa czterdziestogodzinnego, zaprowadzonego w diecezji płockiej w 1779 r. przez biskupa płockiego Michała Jerzego Poniatowskiego, odnowionego następnie w 1909 r. przez bł. biskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, dla większego
dobra duchowego wiernych, wziąwszy pod uwagę obecne uwarunkowania i możliwości duszpasterskie diecezji płockiej oraz wyniki ankiety, przeprowadzonej wśród księży proboszczów, po konsultacji wśród kapłanów i wiernych świeckich, zarządzam, by od dn. 1 lutego 2022 r. w diecezji płockiej były organizowane w sposób ciągły dni eucharystyczne. Są one także odpowiedzią na prośbę Ojca Świętego Franciszka, by na drodze Procesu Synodalnego poprzez adorację wsłuchać się w głos Pana, który został z nami pod postacią chleba. Ich celem będzie takie praktykowanie wspólnej modlitwy całego ludu Bożego diecezji, aby przez cały rok, w różnych kościołach i kaplicach, trwała adoracja Najświętszego Sakramentu, który jest najpiękniejszym i prawdziwym znakiem obecności Boga wśród ludu. Wskazania praktyczne, dotyczące przebiegu i organizacji dni eucharystycznych, zawarte są w załączonych do dekretu wytycznych (Załącznik nr 1). Wszystkie miejsca adoracji będą co roku umieszczane w Kalendarzu liturgicznym diecezji płockiej pod poszczególnymi dniami roku liturgicznego, zgodnie z załączonym do niniejszego dekretu harmonogramem (Załącznik nr 2).
Niech wstawiennictwo św. Stanisława Kostki, patrona diecezji płockiej, który ogromną czcią otaczał Najświętszy Sakrament i przyjmował go z wiarą z rąk anioła, przyczyni się do odnowy życia eucharystycznego.

Płock, dnia 6 stycznia 2022 r.
w uroczystość Objawienia Pańskiego
Nr 70/2022
† Piotr Libera
Biskup Płocki

Artykuł pomocny w kształtowaniu postawy adoracyjnej autorstwa Stanisława Biela SJ

Jednym z ważniejszych źródeł poznawania Jezusa dziś jest adoracja Najświętszego Sakramentu. W czasie adoracji jesteśmy z Nim. Słowo być z (kimś) oznacza przede wszystkim mieć dla niego czas. Kochający się małżonkowie, rodzice i dzieci, przyjaciele pragną jak najczęściej spędzać wspólnie czas, przebywać w swoim towarzystwie, nawet nic nie mówiąc.

Warunkiem życia Jezusem jest przebywanie w Jego obecności, sycenie się Jego osobą, pozwalanie, by zapuszczał w nas swe korzenie (C. M. Martini). W Ewangelii mamy piękny przykład Marii z Betanii, która siedziała u stóp Jezusa w adoracji i przysłuchiwała się Jego słowom i w ten sposób oddawała Mu to, co najważniejsze: otwarte i rozumiejące serce (por. Łk 10, 38-42).

Adoracja jest szczytem modlitwy. W niej łączymy się z boskim źródłem. Proboszcz z Ars mawiał: Gdyby mieszkańcy nieba któregoś dnia przestali adorować Boga, niebo nie byłoby już niebem. A gdyby nieszczęśni potępieńcy w piekle mogli, mimo swoich cierpień, choć przez chwilę adorować Pana, piekło przestałoby być piekłem.

Wbrew pozorom adoracja nie jest prosta ani statyczna. Jest raczej rzeczywistością złożoną, rozwijającą się. Adoracja, można powiedzieć obrazowo, włączona jest w powszechny rozwój człowieka, a zwłaszcza w rozwój transcendentny. Im głębsze poznanie Boga i siebie, tym pełniejsza, owocniejsza i głębsza adoracja. Pamiętam, że w młodości adoracja była dla mnie doświadczeniem trudnym, wymagającym. Obecnie, w miarę starzenia się, coraz chętniej wybieram adorację, zamiast innych form modlitwy.

Adoracja jest intymnym spotkaniem i dialogiem z Bogiem Ojcem, Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym, a więc zbliża do Tajemnicy. Myślę, że nasze poznanie Boga i siebie byłoby o wiele głębsze, gdybyśmy nauczyli się częściej zaglądać do kościoła i zatrzymywać na chwilę adoracji, zwłaszcza w sytuacjach zagubienia, samotności, bezradności, problemów. My zwykle a trudnych doświadczeniach szukamy pocieszenia u ludzi, przyjaciół czy bliskich nam osób albo uciekamy w rozrywki: alkohol, telewizję, świat wirtualny. Zapominamy, że żaden człowiek do końca nie uśmierzy naszego bólu ani nie rozwiąże problemów. Natomiast w czasie adoracji Jezus daje łaskę, siłę oraz pociechę w trudach i zagubieniu.

Trwanie w obecności Jezusa, adoracja Boga zbliża do ludzi. Miłość do ludzi staje się wtedy głęboka, świadoma, trwała, gdyż opiera się na źródle prawdziwej i absolutnej miłości – na Bogu. Adoracja nie izoluje od ludzi, od świata, nawet od zła. W takiej sytuacji byłaby kolejną formą ucieczki. Przeciwnie, adoracja wychodzi od Boga i prowadzi do realności świata, do ludzi, problemów, cierpienia, zła i pomaga na nie patrzeć w innym świetle – odnowionym sercem i umysłem.

Pięknym świadectwem potwierdzającym tę prawdę jest życie bł. Karola de Foucauld. Po nawróceniu i praktyce życia kontemplacyjnego u Trapistów, Karol tęsknił za bardziej surowym życiem. W Nazarecie, gdzie godzinami adorował Najświętszy Sakrament, odczuł, że jego misją jest żyć Jezusem, jak On: wiele czasu poświęcać na milczącą modlitwę, utrzymywać się z pracy własnych rąk, bez apostolskiej działalności, lecz samym życiem krzyczeć Ewangelię. Ideał ten zrealizował na pustyni w Algierii, najpierw w Beni Abbes, gdzie łączył czas między adorację Najświętszego Sakramentu i służbę ubogim mieszkańcom oazy, a następnie w Tamanrasset, w kraju Tuaregów. Tam również dzielił swój czas między adorację, modlitwę a służbę najuboższym. W Czasie I Wojny Światowej został zamordowany. W pobliżu zwłok znaleziono konsekrowaną Hostię, przed którą się nieustannie modlił, a obok rozsypane notatki wśród których znajdowało się przepisane z Ewangelii św. Jana zdanie: Jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity (J 12, 24).

Bł. Karol nie doczekał się naśladowców za swego życia. Dziś jednak jego duchowi synowie i córki (Mali Bracia i Małe Siostry) realizują ideał Br. Karola – modlitwy, kontemplacji, adoracji w sercu świata. Żyją we wspólnotach, łącząc adorację z pracą i prostotą życia. Wierzą, że obecność Najświętszego Sakramentu dyskretnie zmienia ludzi i świat.

Joachim Badeni OP wspomina o. Pery’ego, którego poznał na placówce u Berberów w Maroku. O. Pery nie mógł ewangelizować, gdyż prawo koraniczne zabrania tego pod karą śmierci, dlatego cały poświęcał się kontemplacji. Było wielogodzinne wystawienie Najświętszego Sakramentu w monstrancji, Msza święta. Mówił, że ta obecność Boża przygotowuje tę ziemię do ewentualnej ewangelizacji. Najpierw obecność, potem głoszenie.

Spotkanie z Jezusem w czasie adoracji wnosi odpoczynek i pokój wewnętrzny w serca, umacnia, dodaje siły i odwagi do podjęcia trudu życia. Ile razy przeżywałem trudne chwile zmęczenia życiem, niezadowolenia, frustracji, zagubienia i wszedłem na chwilę adoracji do kaplicy, zawsze wychodziłem umocniony i pełen energii do dalszego życia. Adoracja jest świadomością siebie, swego życia i drogą do podjęcia wszystkich wyzwań, jakie niesie życie.

Adoracja uczy tajemnicy. Nie wyjaśnia wszystkiego, nie rozwiązuje w automatyczny sposób problemów. Nie odsłania również do końca tajemnicy Boga i naszego istnienia. Z adoracji wynosimy raczej wiele twórczych pytań i wątpliwości. Mimo to wprowadza głęboki wewnętrzny pokój, radość, rodzi zaufanie do Boga, ludzi, własnego życia.

Adoracja jest nie tylko poznawaniem Jezusa, ale również innych i siebie. Dziś zwykle brakuje nam czasu na adorację. W rzeczywistości nie mamy czasu na wiele spraw, ponieważ nie mamy czasu na adorację. Brak czasu na adorację sprawia, że marnujemy go na plotki, obmowy, bezmyślną lekturę, bezsensowne filmy, bezowocną krzątaninę… Adoracja porządkuje całe życie. Nie tylko duchowe, ale również emocjonalne, etyczne, wspólnotowe. Czas poświęcany adoracji sprawia, że codnne życie staje się stopniowo bardziej zorganizowane, uporządkowane i głębsze.

W jednym ze świadectw Matka Teresa z Kalkuty napisała: W naszym zgromadzeniu miałyśmy zwyczaj urządzać adorację raz w tygodniu przez godzinę; potem w roku 1973 postanowiłyśmy mieć adorację codziennie przez godzinę. Od tej chwili nasza miłość dla Jezusa stała się bardziej pogłębiona, nasza miłość dla innych bardziej wyrozumiała, nasza miłość dla biednych bardziej współczująca, podwoiła się u nas liczba powołań. Bóg pobłogosławił nam licznymi i wspaniałymi powołaniami.
/źródło internetowe/

Dodano:  27.12.2023 r.  
linia
foto

Drodzy Parafianie, Pielgrzymi i Sympatycy Czerwińskiego Sanktuarium Maryjnego i Dzieła Salezjańskiego!

Bóg stał się jednym z nas by nas przemienić swoją obecnością.
Niech Narodzenie Chrystusa daje nam nową nadzieję, która mimo przeciwności trwa i nigdy nie gaśnie, która odmienia nasze życie, a poprzez nas także życie innych. Niech Nowonarodzony Bóg staje się w nas Pokojem, Miłością i Dobrem, którymi będziemy się dzielić każdego dania.
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia życzą Salezjanie z Czerwińska nad Wisłą.

Dodano:  24.12.2023 r.  
linia
foto

Porządek nabożeństw podczas Świąt Bożego Narodzenia
w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą24 XII 2023 r. Wigilia Narodzenia Pańskiego /niedziela/ - Msza Św. tylko o godz. 7:00; 8:30, 10:00, 11:30. W tym dniu nie będzie Mszy św. o godz. 17.00.

Każda niedziela, jako święto Zmartwychwstania Pana Jezusa, czyli czas radości, znosi wszelkie posty.

Przepisy kościelne nie przewidują postu w Wigilię.
Wigilijny post jest wpisany w naszą polską tradycję.
Nie jest on więc obowiązkowy, ale zachowanie go jest wskazane dla lepszego przygotowania do świąt, dla wejścia w klimat Bożego Narodzenia.

Zatem podczas Wieczerzy Wigilijnej zachowajmy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
Zadbajmy o chrześcijański przebieg tego dnia i samej wieczerzy, poprzez wspólną modlitwę, czytanie Pisma Świętego, łamanie się opłatkiem, śpiew kolęd i wzajemne przebaczenie.

*****************************
24 XII 2023 r. /niedziela/ Msza Św. Pasterka szczególnie dla Rodzin godz. 22.00

25 XII 2023 r. /poniedziałek/ - Msze Św. : 00:00 – Pasterka w intencji Parafian Pielgrzymów, Dobrodziejów Salezjańskich oraz Sympatyków Sanktuarium Maryjnego w Czerwińsku.

UWAGA (w tym dniu nie będzie Mszy Św. o godz. 7.00 oraz nabożeństwa o godz. 16.30) !!!

następnie Msze Św.: 8:30, 10:00, 11:30 i 17:00

******************************

26 XII 2023 r. /wtorek/ Msze Św.: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, i 17:00

******************************

SERDECZNIE ZAPRASZAMY PARAFIAN i PIELGRZYMÓW !

Dodano:  15.12.2023 r.  
linia
foto

Rekolekcje Adwentowe w Sanktuarium Maryjnym w Czerwińsku nad Wisłą rozpoczynamy w Trzecią Niedzielę Adwentu, czyli 17 grudnia. Niedziela ta nazywana jest niedzielą „Gaudete”, czyli niedzielą radości.
Rekolekcje będą trwały do wtorku 19 grudnia, a głosić je będzie współbrat ks. Damian Mackiewicz – salezjanin z naszej czerwińskiej wspólnoty. Już dziś polecajmy rekolekcjonistę modlitwie prosząc o potrzebne dary i światło Ducha Św.


Rozkład rekolekcji adwentowych przedstawia się następująco:

17 XII 2023 r. Niedziela

Msze Św. z nauka ogólną o godz. : 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00
/W niedziele nie będzie spowiedzi. Spowiedź w poniedziałek i wtorek/.

Nabożeństwo- nowenna do Boże Narodzenia godz. 16.30

18 XII 2023 r. Poniedziałek

Sakrament pokuty i pojednania
Msze Św. z nauka ogólną o godz. : 7.00, 10.00, 18.00.

O godz. 10.00 spotkanie dla Szkoły Średniej.

Nabożeństwo godz. 17.30


19 XII 2023 r. Wtorek

Sakrament pokuty i pojednania
Msze Św. z nauka ogólną o godz. : 7.00, 10.00, 18.00

O godz. 11.15 spotkanie dla klas Szkoły Podstawowej.


Nabożeństwo godz. 17.30


We wtorek Kancelaria Parafialna - nieczynna.

Dodano:  15.12.2023 r.  
linia
foto

Od niedzieli 03 grudnia 2023 roku w Kościele rozpoczęliśmy Adwent (łac. adventus – przyjście), okres przypominający oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Jednocześnie jest to czas poprzedzający pamiątkę pierwszego przyjścia – Wcielenia, czyli Narodzin Jezusa Chrystusa.
Pragniemy Was Drodzy Parafianie i Pielgrzymi zaprosić do wspólnotowego przeżywania okresu adwentu w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą.

• Msze Święte ku czci Matki Bożej - Roraty: od poniedziałku do soboty o godzinie 7.00 . Na roraty przynosimy lampiony lub zabezpieczone świece.
W sposób szczególny zapraszamy dzieci i młodzież, by poznawali piękne tradycyjne adwentowe. Po Roratach zapraszamy Was na wspólne śniadanie.

• od środy 29 listopada, zapraszamy na Nowennę przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, po Mszy Św. o godzinie 18.00 dni powszednie; /17.00 niedziela/

• W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia /piątek/ Msze Św. w Bazylice Zwiastowania NMP o godz. 7.00, 10.00 i 18.00. Z racji uroczystości Niepokalanego Poczęcia, nie obowiązuje piątkowy post jakościowy.

• Nowenna przed Bożym Narodzeniem 16 - 24 grudnia po Mszy Św. o godz. 17.30 w dni powszednie; /16.30 niedziela/.

• Rekolekcje Adwentowe w naszym Sanktuarium rozpoczynamy w Trzecią Niedzielę Adwentu, czyli 17 grudnia. Rekolekcje będą trwały do wtorku 19 grudnia a głosić je będzie Ks. Damian Mackiewicz SDB salezjanin z czerwińskiej wspólnoty zakonnej.

• Od pierwszej niedzieli adwentu istnieje możliwość nabycia poświęconych opłatków na stół wigilijny oraz świecy wigilijnej "Caritas". /Cena 15duże i 10 zł małe/***********************************
LITANIA NA ADWENT

/ do prywatnego odmawiania/

Kyrie, elejson! Chryste, elejson!
Kyrie, elejson! Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Jezu, Słowo przedwiecznego Ojca, przez które wszystko się stało, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Mesjaszu obiecany w dawnym Przymierzu, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Mesjaszu obiecany przez proroctwa i oznajmiony przez Aniołów, zmiłuj się nad nami.
Jezu, upragniony przez narody, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Zbawicielu wysłany na ten świat przez Ojca, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Zbawicielu oznajmiony przez Ducha Świętego, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Synu Maryi Panny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, który stając się człowiekiem, uczyniłeś nas...
... uczestnikami Boskiej natury, zmiłuj się nad nami.
Jezu, nasze zbawienie i nadziejo, zmiłuj się nad nami.
Jezu, nasz Emmanuelu, czyli Boże nasz z nami, zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.
Od wszelkiego złego, wybaw nas, Jezu. Od wszelkich grzechów, wybaw nas, Jezu.
Od zatwardziałego i fałszywego serca, wybaw nas, Jezu.
Od wszelkich złych nałogów, wybaw nas, Jezu.
Od wszelkiej złości, wybaw nas, Jezu.
Od złej śmierci i potępienia, wybaw nas, Jezu.
Przez Twoje święte przyjście, wybaw nas, Jezu.
Przez świętą tajemnicę Wcielenia Twego, wybaw nas, Jezu.

W dzień sądu, my grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas, Jezu.
Abyś nas zechciał uwolnić od naszych grzechów, wysłuchaj nas, Jezu.
Abyś zechciał przygotować w nas godne dla Ciebie mieszkanie, wysłuchaj nas, Jezu.
Abyśmy zawsze mogli się cieszyć jedynie w Tobie, wysłuchaj nas, Jezu.
Abyś nas zechciał zawsze bronić i osłaniać ramieniem Twojej mocy, wysłuchaj nas, Jezu.
Abyś nas uczynił współdziedzicami Twojego Królestwa, wysłuchaj nas, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Niebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego jak rosę. Niech jak deszcz spłynie z obłoków.

Módlmy się:
Boże, Ty widzisz, z jaką wiarą oczekujemy Świąt Narodzenia Pańskiego, spraw, abyśmy przygotowali nasze serca i z radością mogli obchodzić wielką tajemnicę naszego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

/Tekst za: 100 Litanii. Ks. J.L. Kontkowski SJ /

************************************
Adwent

Adwent (z łac. adventus - przyjście, przybycie) to okres w roku liturgicznym, który rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego, a kończy przed I Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym nowym roku liturgicznym.

Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów:
1. czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie);

2. czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.
Zwornikiem wszystkich tekstów liturgii adwentowej obydwu części jest czytanie księgi proroka Izajasza. Czytanie to obrazuje tęsknotę za wyczekiwanym Mesjaszem.

Pierwsze ślady obchodzenia Adwentu spotykamy w IV w. między innymi w liturgii galijskiej i hiszpańskiej. Z pewnością Adwent nie istniał, dopóki nie ustalono stałej daty świąt Narodzenia Pańskiego. Została ona wyznaczona dopiero w II połowie IV wieku. W Hiszpanii pierwsze wzmianki o przygotowaniu do obchodu Narodzenia Pańskiego (choć nie jest ono określane mianem Adwentu) pochodzą z roku 380. Kanon 4 synodu w Saragossie, który odbył się w tym roku, poleca wiernym, aby od dnia 17 grudnia do Epifanii (6 stycznia) gorliwie gromadzili się w kościele, nie opuszczając ani jednego dnia. W tradycji gallikańskiej Adwent miał charakter pokutny i ascetyczny (post, abstynencja, skupienie), co wspomina św. Hilary (+ 367). W V w. biskup Tours, Perpetuus, wprowadził w Galii obowiązek postu w poniedziałki, środy i piątki w okresie trzech tygodni od dnia św. Marcina (11 listopada) do Narodzenia Pańskiego. W Rzymie okres przygotowania do Narodzenia Pańskiego został wprowadzony dopiero w drugiej połowie VI wieku. Adwent miał tu charakter liturgicznego przygotowania na radosne święta Narodzenia Pańskiego, ze śpiewem Alleluja, Te Deum laudamus, z odpowiednim doborem czytań i formularzy, bez praktyk pokutnych.
Od czasów św. Grzegorza Wielkiego (590-604) Adwent w Rzymie obejmował już 4 tygodnie. Był to czas bezpośredniego, liturgicznego przygotowania na obchód pamiątki historycznego przyjścia Chrystusa. Na początku IX w. Adwent nabiera także charakteru eschatologicznego - staje się czasem przygotowania na ostateczne przyjście Chrystusa. W wyniku połączenia tradycji gallikańskiej i rzymskiej ukształtował się Adwent, jaki przeżywamy do dziś - liturgicznie rzymski, a ascetycznie gallikański (kolor fioletowy, bez Gloria). Formę tę rozpowszechniały klasztory benedyktyńskie i cysterskie. W XIII w. znana ona była już w całym Kościele, do czego przyczyniły się nowe zakony, zwłaszcza franciszkanie.

Teksty liturgiczne Adwentu ukazują postacie Starego i Nowego Testamentu, przez których życie i działalność Bóg zapowiadał i przygotowywał świat na przyjście Jego Syna: Maryję, Jana Chrzciciela, Izajasza. Adwent to czas radosnego oczekiwania na spotkanie z Panem i przygotowania się do niego przez pokutę i oczyszczenie. Dlatego Kościół zachęca do udziału w rekolekcjach, przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Adwent nie jest jednak w sensie ścisłym czasem pokuty, tak jak na przykład Wielki Post.

Jak czytamy w "Ogólnych normach roku liturgicznego i kalendarza" z 1969 r.: "Adwent ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez który wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania".
W czasie całego Adwentu, poza niedzielami i uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia), odprawiane są Roraty. Ta bardzo dawna tradycja jest nadal w Polsce kultywowana. Roraty to Msze ku czci Najświętszej Maryi Panny, odprawiane wczesnym rankiem. Ich nazwa pochodzi od łacińskich słów pieśni często śpiewanej na ich początku - Rorate caeli desuper (Spuśćcie rosę, niebiosa). W czasie Rorat przy ołtarzu znajduje się dodatkowa, ozdobna świeca - symbolizuje ona obecność Maryi. Eucharystia rozpoczyna się przy zgaszonych światłach; zapalają się one dopiero podczas uroczystego hymnu "Chwała na wysokości Bogu". Jest to jeden z nielicznych przypadków w roku liturgicznym, kiedy hymn ten śpiewa się każdego dnia (chociaż wyłącznie podczas Rorat).
Według Abrahama Bzowskiego, dominikanina, wybitnego historyka Kościoła, początek Rorat w Polsce datuje się na XIII wiek. Ich odprawianie miał wprowadzić w Poznaniu książę Przemysł I Pobożny, a w Krakowie, na prośbę św. Kingi, Bolesław Wstydliwy. Największą popularność i szczyt rozwoju Roraty osiągają w XVI wieku. Codziennego udziału w tej Mszy świętej przestrzegali królowie Zygmunt Stary i Zygmunt August, królowa Bona, Anna Jagiellonka i Marysieńka Sobieska. Zygmunt I Stary i Anna, jego córka, starali się o to, aby w kaplicy królewskiej na Wawelu Roraty odprawiane były nie tylko w czasie Adwentu, ale przez cały rok raz na tydzień. Na ten cel przeznaczyli pewne fundusze i w 1545 roku utworzono, przy kaplicy zygmuntowskiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi, specjalną kapelę śpiewaczą "rorantystów".
Z odprawianiem Mszy św. roratniej wiąże się zapalanie dodatkowej świecy. W dawniejszych czasach przed rozpoczęciem Mszy św. do ołtarza podchodził król, niosąc pięknie ozdobioną świecę, i stawiał ją na najwyższym lichtarzu na środku ołtarza. Podobne świece, lecz już nie ozdobione, przynosili do ołtarza prymas, senator, ziemianin, rycerz, mieszczanin i chłop - przedstawiciele ówczesnych stanów. Każdy z nich, wręczając świecę celebransowi, odpowiadał na jego pytanie: "Gotowy jesteś na sąd Boży?" - "Gotów jestem na sąd Boży".
Od IX w. dla drugiej części Adwentu charakterystyczne są tzw. antyfony "O", ponieważ wszystkie rozpoczynają się od tej właśnie litery: O Sapientia, O Adonai, O Radix Jesse, O Clavis David, O Oriens, O Rex gentium, O Emmanuel. Tak uszeregował je Amalariusz z Metzu (+ 850). Oparte są one na obrazach i symbolach biblijnych. Antyfony te w tłumaczeniu polskim stanowią siedem kolejnych zwrotek dawno śpiewanej pieśni "Mądrości, która z ust Bożych wypływasz". Ich treść obrazuje tęsknotę Izraelitów za Mesjaszem. Stosowane były pierwotnie jako antyfony do Magnificat w Liturgii Godzin. W odnowionej liturgii zachowały swoje tradycyjne miejsce. Ponadto włączone zostały w Mszę świętą jako wersety aklamacji przed Ewangelią.

III Niedziela Adwentu jest nazywana Niedzielą Różową lub - z łaciny - Niedzielą GAUDETE. Nazwa ta pochodzi od słów antyfony na wejście: "Gaudete in Domino", czyli "Radujcie się w Panu". Szaty liturgiczne mogą być - wyjątkowo - koloru różowego, a nie, jak w pozostałe niedziele Adwentu, fioletowe. Teksty liturgii tej niedzieli przepełnione są radością z zapowiadanego przyjścia Chrystusa i z odkupienia, jakie przynosi. Warto pamiętać, że oprócz Niedzieli Gaudete jest jeszcze tylko jedna okazja do używania szat liturgicznych koloru różowego - jest nią Niedziela LAETARE - IV Niedziela Wielkiego Postu.
Zasoby internetowe: www.brewia

Dodano:  05.12.2023 r.  
linia
foto

W 2024 roku Rodzina Salezjańska na całym świecie będzie obchodzić dwusetną rocznicę snu, jaki miał Janek Bosko – przyszły Ks. Bosko – w 1824 roku, w wieku dziewięciu lat. Sen ten jest bardzo dobrze znany całej Rodzinie Salezjańskiej i do tej pory uważany jako „marzenie z dziewiątego roku życia”, które spełnia się do dnia dzisiejszego. Z tego powodu Przełożony Generalny Salezjanów, Następca Ks. Bosko, Ojciec i łącznik jedności w całej Rodziny Salezjańskiej, postanowił poświęcić temu marzeniu temat Wiązanki na rok 2024. Jak co roku na zakończenie letniej sesji plenarnej sesji Rady Generalnej Przełożony ogłosił motto, które będzie inspiracją na kolejny rok formacyjny:

«Sen, który sprawia, że ​​marzysz». Serce, które przemienia „wilki” w „baranki”.

Dodano:  13.11.2023 r.  
linia
foto

W sobotę 11 listopada będziemy świętowali Narodowe Święto Niepodległości – 105 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.
Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godz. 11.00 Mszą św. w intencji Ojczyzny po jej zakończeniu nastąpi patriotyczne „Śpiewowisko im. Teresy Pietrzak”.
Msze św. tego dnia w naszej czerwińskiej bazylice o godz. 7.00; 11.00/śpiewowisko/ oraz 18.000. Wyrazem naszej miłości do Ojczyzny niech będą również wywieszone flagi narodowe. Zapraszamy serdecznie


Modlitwa za Ojczyznę
Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przyniosła Imieniu Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(Ks. Piotr Skarga SJ)

Dodano:  07.11.2023 r.  
linia
foto

W czwartek 2 listopada 2023 r. obchodzimy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych - potocznie zwany „Dzień Zaduszny”.
W tym dniu wspominamy wszystkich naszych zmarłych oczekujących na zbawienie w czyśćcu.

Porządek Mszy Św. : 7:00, 10.00, 18.00

Różaniec połączony z wypominkami odprawiony będzie w miesiącu listopadzie każdego dnia o godz. 17.30, w niedzielę o godz. 16.30. Serdecznie zapraszamy.

Odpusty za zmarłych

Miesiąc listopad, zwłaszcza pierwsze jego dni stanowią okazję do uzyskania odpustu zupełnego i ofiarowania go za zmarłych. Uzyskiwanie odpustów przez wiernych w Kościele katolickim ma wielowiekową już tradycję. Odpust zupełny jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych - ratuje dusze z czyśćca.

Oto okoliczności umożliwiające uzyskanie odpustu w najbliższych dniach:

1. Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną, lub półpubliczną 1 listopada od południa i przez cały Dzień Zaduszny, mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia.

2. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się mogą uzyskać odpust za zmarłych. Odpust jest zupełny od 1 do 8 listopada, natomiast w inne dni roku jest cząstkowy.

Warunki uzyskania odpustu są następujące:

1. Wykonanie powyższych czynności obdarzonych odpustem.
2. Wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy)

3. Spełnienie trzech warunków:

- spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej
- przyjęcie Komunii Świętej
- odmówienie Ojcze nasz.... Wierzę... i modlitwy w intencjach Ojca Świętego.

WAŻNE: Trzy warunki: spowiedź, Komunia św. i modlitwy mogą być dopełnione w ciągu wielu dni przed lub po wypełnieniu danej czynności nagradzanej otrzymaniem odpustu, ale musi być między nimi łączność. Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać wiele odpustów zupełnych, a po jednej Komunii św. i jednej modlitwie można uzyskać tylko jeden odpust zupełny.

/http://www.diecezja.pl/archidiecezja/aktualnosci/odpusty-za-zmarlych.html/


Zwykłe warunki uzyskania odpustu

Do tej informacji należy jeszcze dodać, że odpusty te można uzyskać „pod zwykłymi warunkami”, czyli po wypełnieniu tzw. warunków wstępnych, potrzebnych do otrzymania jakiegokolwiek odpustu. Są to: spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii św. i modlitwa w intencji papieża. Chodzi tu o intencję, jaką Ojciec Święty wyznacza na każdy miesiąc, a nie w intencji osoby papieża. Warunek dotyczący modlitwy w intencjach Ojca Świętego wypełnia się całkowicie przez odmówienie Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo. Pozostawia się jednak wiernym możliwość odmówienia jakiejkolwiek innej modlitwy, zgodnie z ich pobożnością. Ponadto do uzyskania odpustu wymaga się wykluczenia wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet powszedniego. Zatem tylko ten jest zdolny do uzyskania odpustu, kto został ochrzczony, nie jest ekskomunikowany i znajduje się w stanie łaski, przynajmniej pod koniec wypełniania przepisanych czynności. Jeśli brakuje pełnej tego rodzaju dyspozycji, albo nie zostaną spełnione wyliczone warunki, wtedy odpust będzie tylko cząstkowy.

Co to jest odpust?
„Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych” (KKK 1471).

Aby zrozumieć tę naukę i praktykę Kościoła, trzeba uświadomić sobie, że grzech ma podwójny skutek. Grzech ciężki pozbawia nas komunii z Bogiem, a przez to zamyka nam dostęp do życia wiecznego, którego pozbawienie nazywa się „karą wieczną” za grzech. W sakramencie pojednania ta kara wieczna jest odpuszczona i następuje przywrócenie komunii z Bogiem. Jednakże każdy grzech, nawet powszedni, powoduje nieuporządkowane przywiązanie do stworzeń, które wymaga oczyszczenia albo na ziemi, albo po śmierci w stanie nazywanym czyśćcem. Takie oczyszczenie uwalnia od tego, co nazywamy „karą doczesną” za grzech. Darowanie kary doczesnej określa się terminem „odpust”.

Chrześcijanin powinien starać się, znosząc cierpliwie cierpienia i różnego rodzaju próby, a w końcu godząc się spokojnie na śmierć, przyjmować jako łaskę doczesne kary za grzech. Powinien starać się przez dzieła miłosierdzia i miłości, a także przez modlitwę i różne praktyki pokutne uwolnić się całkowicie od „starego człowieka” i przyoblec w człowieka nowego (por. KKK 1472 – 1473). W pracy nad sobą nie musi on jednak liczyć tylko na siebie, może bowiem czerpać ze skarbca Kościoła, który stanowią duchowe dobra płynące z Komunii świętych, a są to zadośćuczynienia i zasługi Chrystusa Pana, a także modlitwy i dobre uczynki Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych, którzy pracując nad własnym uświęceniem, przyczynili się też do zbawienia swoich braci (por. KKK 1476).

Odpust cząstkowy lub zupełny

Odpust jest cząstkowy lub zupełny w zależności od tego, czy uwalnia od kary doczesnej w części lub w całości. Jest on oznaczany bez określania dni lub lat. Kryterium miary tego odpustu stanowi wysiłek i gorliwość, z jaką ktoś wykonuje dzieło obdarzone odpustem cząstkowym. Stąd tym więcej będzie darowania, im więcej gorliwości okaże osoba zyskująca odpust.

Można uzyskać tylko jeden odpust zupełny w ciągu dnia. Jednakże w momencie śmierci wierny może uzyskać odpust zupełny, chociażby tego dnia zyskał już inny odpust zupełny. Odpust cząstkowy można uzyskać kilka razy dziennie, chyba że co innego jest wyraźnie zaznaczone. Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać kilka odpustów zupełnych, natomiast po jednej Komunii eucharystycznej i po jednej modlitwie w intencjach Ojca Świętego zyskuje się tylko jeden odpust zupełny. Wypada, by Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego miały miejsce w tym dniu, w którym wykonuje się dzieło obdarzone odpustem.

Odpust za siebie lub za zmarłego
Odpust cząstkowy lub zupełny możemy ofiarować za zmarłego na sposób wstawiennictwa lub za siebie. Nie możemy uzyskać odpustu dla nikogo z żyjących, ponieważ każdy człowiek, dopóki żyje, sam jest w stanie dokonać przemiany swojego życia i wypełnić warunki wymagane do otrzymania odpustu.
/Odpusty dla zmarłych - ks. Jan Glapiak - Przewodnik Katolicki/Za zmarłych, spoczywających na danym cmentarzu

Boże, dzięki Twojemu miłosierdziu dusze wiernych odpoczywają w pokoju; udziel łaskawie odpuszczenia grzechów Twoim sługom i służebnicom, którzy tutaj spoczywają w Chrystusie, aby uwolnieni od wszystkich win cieszyli się z Tobą bez końca.
Panie, przyjmij łaskawie modlitwę zaniesioną za dusze sług i służebnic Twoich, którzy tutaj spoczywają w Chrystusie, niech oswobodzeni z więzów śmierci otrzymają życie wieczne.
Boże, Światłości dusz wiernych, wysłuchaj nasze prośby i daj miejsce w niebie, błogosławiony pokój oraz jasność Twojego światła sługom i służebnicom Twoim, których ciała tutaj spoczywają w Chrystusie.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Akty strzeliste za zmarłych

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.


Modlitwy do Matki Bożej za dusze w czyśćcu

Najświętsza Panno Nieustającej Pomocy, Matko litościwa, racz spojrzeć na biedne dusze, które sprawiedliwość Boża zatrzymuje w płomieniach czyśćcowych. Są one drogie dla Twego Boskiego Syna, gdyż zawsze Go kochały i teraz gorąco pragną być blisko Niego, lecz nie mogą zerwać swych więzów, które je trzymają w palącym ogniu czyśćca. Niech się wzruszy Twe serce, Matko litościwa. Pośpiesz z pociechą dla tych dusz, które Cię zawsze kochały i teraz ślą do Ciebie swe westchnienia. Wszak są to Twoje dzieci, bądź więc im pomocą, nawiedzaj je, osładzaj ich męki, skróć ich cierpienia i nie zwlekaj z ich wybawieniem. Amen.

O Maryjo, swym litościwym sercem obejmij dusze zamknięte w ciemnych więzieniach pokuty, a nie mających na ziemi nikogo, kto by o nich pamiętał. Najlepsza Matko, wejrzyj swym miłosiernym wzrokiem na te dusze opuszczone, przyjdź im ze skuteczną pomocą wśród opuszczenia, w jakim pozostają i pobudź serca wielu wiernych do modlitwy za nie. O Matko Nieustającej Pomocy, zlituj się nad duszami opuszczonymi w czyśćcu!

O Niepokalana Maryjo, Matko Miłosierdzia, która widziałaś święte Ciało ukochanego Syna Twojego wiszące na krzyżu, patrzyłaś na ziemię przesiąkniętą Jego Krwią i byłaś obecna przy Jego okrutnej śmierci. Polecam Ci, Matko Najświętsza, dusze cierpiące w czyśćcu i błagam, racz wejrzeć na nie okiem swego miłosierdzia i wyjednaj im wybawienie z mąk. Dla wyproszenia Twej łaski, o Matko Niepokalana, przebaczam szczerze i serdecznie tym wszystkim, którzy mnie obrazili i przez Twoje wstawiennictwo proszę Jezusa o udzielenie im wszelkiego dobra, łaski i błogosławieństwa w zamian za zło, które mi wyrządzili lub którego mi życzyli. Przez Twoje ręce, o Panno Święta, ofiaruję Bogu ten akt miłości dla uproszenia miłosierdzia dla dusz, które poddane są oczyszczeniu. Amen.

Koronka za zmarłych

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
/Na trzech początkowych paciorkach mówimy:/

Boże mój, wierzę w Ciebie, boś jest prawdą nieomylną.
Mam nadzieję w Tobie, boś jest nieskończenie dobry.
Kocham Cię, Panie, boś jest godzien nieskończonej miłości.

/Na małych paciorkach 10 razy:/

Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem.

/Zakończyć znakiem krzyża i modlitwą:/

Boże mój, przez Najsłodsze Serce Maryi ofiaruję Ci tę modlitwę i proszę, abyś ją przyjął za dusze w czyśćcu cierpiące (albo: za duszę nieznana).

Dodano:  30.10.2023 r.  
linia
foto

W środę 1 listopada 2023 roku przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Uroczystość Wszystkich Świętych należy do świąt nakazanych – obowiązek uczestniczenia w Mszy Św.

Porządek Mszy Św. w Sanktuarium Maryjnym w Czerwińsku nad Wisłą o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11.30 cmentarz parafialny i 17:00.

Tego dnia Kościół pielgrzymujący oddaje należną chwałę Bogu przez wstawiennictwo Wszystkich Świętych, którzy uwielbiają w niebie Majestat Boży, a imion Ich nie wspomina liturgia roku kościelnego.
O godzinie 11:00 odbędzie się procesja z Bazyliki Zwiastowania NMP połączona z modlitwą różańcową na cmentarz parafialny w Czerwińsku nad Wisłą.
Po skończonej procesji odbędzie się Msza Św. na cmentarzu - groby Salezjanów Księdza Bosko.
Różaniec z wypominkami o godz. 16.30. w Sanktuarium.
Serdecznie zapraszamy do udziału w tej wspólnej modlitwie, w której odnawiamy naszą wiarę w „Świętych Obcowanie”.

WAŻNA INFORMACJA!!!

W związku z przypadającą 1 listopada uroczystością Wszystkich Świętych w Czerwińsku nad Wisłą zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu na ulicach w pobliżu cmentarza parafialnego.
W godzinach 6:00 - 15:00 na wysokości cmentarza zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu odcinek ul. Polnej
Na ulicy Piotra Dunina (od Domu Weselnego do cmentarza), na całej osi jezdni oraz przyległych chodnikach zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się pojazdów.
Dla mieszkańców oraz odwiedzających cmentarz w Czerwińsku zostanie przygotowany objazd ulicami: Świętokrzyską i Cmentarną.
W związku ze zmianą organizacji ruchu prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, o stosowanie się do znaków i nie jeżdżenie „na pamięć”.

Dodano:  30.10.2023 r.  
linia
foto

Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian, Dobrodziejów i Ofiarodawców duchowych i materialnych dzieła salezjańskiego w Czerwińsku nad Wisłą, na uroczyste zakończenie Jubileuszu 100 – lecia Salezjanów w Czerwińsku nad Wisłą i poświęcenie dzwonu ” Św. Jan Bosko - Dobry Pasterz” w niedzielę 29 października 2023 roku o godz. 11.30.
Uroczystościom przewodniczyć będzie J.E Ks. Biskup Szymon Stułkowski, ordynariusz Diecezji Płockiej.

Napis na dzwonie jubileuszowym głosi:

Wdzięczni Bogu za dar 100-letniej salezjańskiej obecności w Duchowej Stolicy Mazowsza u stóp naszej Matki i Wspomożycielki z Czerwińskiego Wzgórza dzwon ten na wieczną rzeczy pamiątkę ofiarujemy.
Wspólnota Czerwińskiej Parafii, Bracia Salezjanie i Darczyńcy.
DA MIHI ANIMAS CAETERA TOLLE - Daj mi duszę resztę zabierz.
ŚW. JAN BOSKO - DOBRY PASTERZ.
1923 – 2023

O DZWONIE...

"Z różnych pomysłów, aby zaznaczyć stulecie salezjańskiej posługi w Czerwińsku nad Wisłą, jeden okazał się najbardziej wiodący, właśnie odlanie dzwonu, który ma serce i głos, który woła, oznajmiając rzeczy ważne, który przypomina o Bogu i wierze, i który pozostanie jako pamiątka na przyszłe pokolenia" - powiedział PAP ks. Łukasz Piotr Mastalerz SDB, proboszcz i przełożony salezjańskiej wspólnoty zakonnej w Czerwińsku nad Wisłą .
Jak podkreślił, jubileuszowy dzwon nosił będzie imię "Św. Jan Bosko - Dobry Pasterz". "A to dlatego, że nasz założyciel często jest porównywany właśnie do dobrego pasterza, który poszukiwał +zagubionych owiec+ i przyprowadzał je do owczarni, do Boga" - wyjaśnił ks. Mastalerz.
Nowy dzwon powstał dzięki inicjatywie ekologicznej "Kościelny Dzwon - za złom".

Nowy dzwon będzie czwartym w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą - obecnie są tam dwa, pochodzące z XVI wieku oraz trzeci dzwon noszący imię "Kazimierz", który został ufundowany w latach 70. XX wieku w miejsce wywiezionego przez Niemców podczas II wojny światowej.

"Jubileuszowy dzwon będzie odzywał się z wieży czerwińskiej bazyliki. Chcielibyśmy, żeby ten głos wierni słyszeli każdego dnia" - dodał proboszcz i kustosz parafii w czerwińskim sanktuarium.


Koszt dzwonu, który waży 360 kg, to 68,8 tys. zł. Jego odlaniem zajęła się ludwisarnia RDUCH Bells & Clocks w Czernicy (Śląskie).


Dodano:  28.10.2023 r.  
linia
foto

Wypominki są świadectwem naszej wiary w zmartwychwstanie Chrystusa i nasze zmartwychwstanie oraz znakiem więzi duchowej ze zmarłymi, bo w dniu śmieci
„ życie Twoich wiernych o Panie, zmienia się, ale się nie kończy”.
Przyjmujemy w naszej czerwińskiej wspólnocie parafialnej na wypominki za zmarłych. W kościele wyłożone są kartki, na których możemy zapisać imiona naszych bliskich zmarłych. Prosimy je pisać w mianowniku i drukowanymi literami. Składać je możemy w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. Przypominamy, iż przez cały listopad modlimy się podczas różańca za zmarłych polecanych w wypominkach i każdej ostatniej niedzieli miesiąca różaniec i Msza św. za zmarłych spoczywających na naszym czerwińskim cmentarzu parafialnym. Za wszystkie ofiary składane z tej okazji - składamy serdeczne „Bóg zapłać”.


Wypominki za zmarłych. Czym są i dlaczego je zamawiamy?

Modlitwa błagalna za zmarłych, zwana “wypominkami” była praktykowana już w starożytności! Skąd wzięła się ta forma modlitwy za zmarłych? Dlaczego co roku przed uroczystością Wszystkich Świętych zamawiamy wypominki?
Wypominki za zmarłych to modlitwa połączona z wymienianiem imion i nazwisk naszych bliskich zmarłych: rodziców, krewnych, przyjaciół, współmałżonków, dzieci.

Skąd wzięły się wypominki?
Wypominki w starożytnej liturgii odczytywano podczas tzw. dyptyki, na których zapisywano zarówno składających ofiarę, jak i tych, za których ona była składana. Ich odczytywanie trwało niekiedy bardzo długo, dlatego z czasem zastąpiły je krótsze memento (czyli wspomnienia).
Stopniowo przyjęła się też znana do dzisiaj praktyka odprawiania Mszy Świętych za zmarłych pokutujących w czyśćcu. Podczas każdej Eucharystii Kościół modli się za wszystkich, którzy odeszli z tego świata. Używa wtedy słów: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach i o wszystkich, którzy odeszli już z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości (II Modlitwa Eucharystyczna).

Po co składamy wypominki za zmarłych?
Dzisiejsze wypominki, są kontynuacją starożytnych dyptyków. Mają bardzo podobny sens. Przede wszystkim są one wyrazem miłości i jedności całego Kościoła: pielgrzymującego na ziemi i tego, który przeszedł już granicę śmierci. Pisząc imiona zmarłych na kartkach wypominkowych, a następnie je odczytując wyrażamy wiarę, że ich imiona są zapisane w Bożej Księdze Życia.

Podobnie jak w starożytności, do dzisiaj wypominki związane są one z Eucharystią. Za zmarłych wypisanych na kartkach wypominkowych odprawiana jest Msza św. Warto pamiętać, że wypominki nie są tylko i wyłącznie tradycją Kościoła. To modlitwa za zmarłych, aby zostali uwolnieni od grzechów i kar za grzechy. Oznacza to uwolnienie z czyśćca i wejście do nieba, czyli tego stanu życia, do którego wszyscy wierzący zdążamy.
Składając prośbę o wypominki pamiętajmy o tym, że to szczególny wyraz miłości i wyjątkowy sposób modlitwy za dusze tych, którzy już odeszli.

Źródło:/Wypominki za zmarłych. Czym są i dlaczego je zamawiamy? | Stacja7.pl /

Dodano:  16.10.2023 r.  
linia
foto

22 października 2023 roku Wspólnota Salezjanów Współpracowników serdecznie zaprasza na „Niedzielę z Czcigodnym Sługą Bożym kard. Augustem Hlondem SDB”, której jest patronem.
Z racji przypadającej 75 rocznicy śmierci tego wielkiego Polaka, będzie możliwość otrzymania okolicznościowego obrazka z modlitwą o Jego beatyfikację i zobaczyć po każdej Mszy św. jedyne w Polsce muzeum poświęcone osobie Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda SDB, które znajduję się w salezjańskim czerwińskim klasztorze.


Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda

Boże, nasz Ojcze, dziękując Ci za to, że dałeś naszej Ojczyźnie Kardynała Augusta Hlonda, Biskupa i Prymasa Polski, wielkiego i żarliwego czciciela Niepokalanej Dziewicy, Matki Twojego Syna i naszej Matki, oraz że uczyniłeś go troskliwym ojcem i opiekunem Polonii Zagranicznej. Racz wzbudzić i w moim sercu gorącą miłość ku Tobie i synowską cześć ku Maryi Wspomożycielce Wiernych, a dla wsławienia Twojego Imienia racz mi udzielić za wstawiennictwem Kardynała Augusta łaski ..........................., o którą pokornie proszę.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Za pozwoleniem Kurii Metropolitalnej w Warszawie z dnia 20.10.1980 r., Nr 7820/K/80

***********************************8

W Czerwińsku nad Wisłą w klasztorze salezjanów, powstało Muzeum Prymasa Augusta Hlonda SDB.


W muzealnych zbiorach, wśród kilkudziesięciu pamiątek, znajdują się nie tylko rzeczy osobiste, ale także przedmioty, których prymas używał do pracy czy związane ze sprawowaniem liturgii i modlitwą: księgi mszalne, modlitewnik, różaniec, relikwie, szaty liturgiczne, wśród których na uwagę zasługuje pięknie haftowany ornat żałobny z XIX w. Są także portrety z wizerunkiem prymasa, albumy z rodzinnymi zdjęciami, popiersie oraz odlew twarzy wykonany zaraz po śmierci wraz z opisem ostatnich chwili życia.

Pokaźny zbiór tworzą dzieła pozostawione przez prymasa Augusta Hlonda SDB w postaci kazań, przemówień, odezw czy luźnych myśli. - Wiele z nich pokazuje, że w swoim myśleniu był człowiekiem wykraczającym poza ramy swojej epoki. Szczególnie na sercu leżała mu sytuacja polskich emigrantów, bezrobotnych, kwestie wychowawcze, docenienie roli kobiety, miał także wielkie nabożeństwo do Matki Bożej Bożej.

Ekspozycja ma formę zegara ukazującego etapy życia prymasa: od dzieciństwa spędzonego na Śląsku, przez czas młodzieńczej nauki w Turynie, w polonijnym oratorium założonym przez św. Jana Bosko, po posługę duszpasterza Kościoła, który na Śląsku tworzy zręby nowej diecezji, stając się pierwszym pasterzem diecezji katowickiej, a dla upowszechnienia katolickiej nauki zakłada tygodnik "Gość Niedzielny".

Ekspozycja przypomni także jego posługę jako prymasa Polski, który podjął trud zjednoczenia narodu po zaborach i zreorganizowania kościelnych struktur. Powołał Towarzystwo Chrystusowe opiekujące się Polonią, apelował o to, by Polska "nie oswajała się z bezrobociem", jawnie krytykował działania masonerii. W czasie II wojny światowej na emigracji bronił ojczyzny oskarżonej przez hitlerowską propagandę o rozpętanie wojny, ratował też uciekających Żydów.

Po wojnie przeniósł się do Warszawy i rozpoczął walkę z komunistyczną laicyzacją społeczeństwa: "Nowe czasy byłyby niewolą człowieka, gdyby ich duszą nie było chrześcijaństwo (...). Polska nie może być komunistyczna, musi pozostać chrześcijańska" - pisał w Liście Episkopatu 18 lutego 1948 r. Dwa lata później na Jasnej Górze zawierzył ojczyznę Niepokalanemu Sercu Maryi, wyznaczając tym samym program duszpasterski polskiego Kościoła. Fatimską drogę narodu polskiego kontynuowali później kard. Stefan Wyszyński i Jan Paweł II.

August Hlond SDB zmarł 22 października 1948 r. W pogrzebie uczestniczyły tłumy mieszkańców przekonanych o jego świętości. Szczątki prymasa, zgodnie z jego wolą, spoczywają do dziś w kaplicy św. Jana Chrzciciela w warszawskiej archikatedrze. W 1991 r. rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny.

Wnętrze placówki muzealnej zaaranżowane jest w odcieniach szarości i bieli, skromne, nowocześnie oświetlone. W centrum stoją biurko i fotel prymasa. - Naszym zamysłem jest, by każdy, kto odwiedza to miejsce, mógł dowiedzieć się, jakim człowiekiem był kard. August Hlond SDB. O jego historii opowiedzą nie tylko eksponaty, noty biograficzne czy jego myśli, które zaprezentujemy, ale także stonowany wystrój wnętrza i szereg ciekawostek.
Nie każdy wie, że ks. kard. August Hlond SDB pasjonował się muzyką i był jednym z nielicznych duchownych, którzy podróżowali samolotem. Z tego tytułu nazywano go żartobliwie "Latającym Holenderem”.

Otwarcie muzeum, leżącego na styku diecezji płockiej i archidiecezji warszawskiej nastąpiło w Czerwińsku nad Wisłą 25 listopada 2015 roku.

/Agata Ślusarczyk/

**************************************

Kim są SALEZJANIE WSPÓŁPRACOWNICY?

Świeccy salezjanie, czyli o Stowarzyszeniu Salezjanów Współpracowników

Dzieło księdza Bosko rozprzestrzeniało się bardzo dynamicznie. Obok Salezjanów i Córek Maryi Wspomożycielki, Święty z Turynu założył Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich. Świętemu Janowi Bosko zależało, aby tworzyć środowiska wychowawcze, w którym wszyscy, żyjąc systemem prewencyjnym, dążą do świętości. Uważał on, że należy również zaangażować świeckich, którym zależy na dobru młodego człowieka. Ks. Bosko powołał do życia stowarzyszenie, w którym osoby świeckie składając przyrzeczenia i współpracują z salezjanami przez modlitwę, świadectwo życia i pracę na rzecz młodzieży. Założyciel w 1876 r. opracował Regulamin Współpracowników Salezjańskich, w którym pisze kim są członkowie Stowarzyszenia, jakie mają prawa i obowiązki.

Obecnie nie używamy już nazwy Współpracownicy Salezjańscy, lecz Salezjanie Współpracownicy, co świadczy o tym, że żyją oni tym samy posłannictwem, co salezjanie, ale jako osoby świeckie.

Być Salezjaninem Współpracownikiem to znaczy żyć Ewangelią i uczestniczyć w posłannictwie Kościoła, w duchu św. Jana Bosko. Zadaniem osób, które wybierają taką drogę jest troska o wychowanie i zbawienie młodego człowieka. Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich wymaga złożenia przyrzeczeń, przez które członek zobowiązuje się do życia według ewangelicznego planu Stowarzyszenia. Współpracownik – „salezjanin w świecie” – „pragnie naśladować Jezusa Chrystusa, człowieka doskonałego, posłanego przez Ojca na służbę wobec ludzi i wobec świata”. W tym celu stara się w zwyczajnych warunkach życia realizować ewangeliczny ideał miłości Boga i bliźniego, przede wszystkim we własnej rodzinie, gdyż chrześcijańscy małżonkowie powinni być pierwszymi głosicielami wiary i wychowawcami, tworząc wraz z najbliższymi to, co Sobór Watykański II nazywa „Kościołem domowym”. Okres przygotowania do złożenia przyrzeczeń trwa ok 2 lat, w tym czasie kandydat poznaje osobę ks. Bosko, duchowość salezjańską, charyzmat salezjański oraz rozwija swoją wiarę.

Może się wydawać, ze Salezjanie Współpracownicy nie mają zbyt wielkiego pola manewru. Jednak jest inaczej. Powołanie to daje wiele możliwości. Najczęściej do Stowarzyszenia wstępują byli wychowankowie, pracownicy szkół i ośrodków salezjańskich, osoby zaangażowane przy parafiach i dziełach wychowawczych oraz ci, którzy zachwycili się osobą św. Jana Bosko i posłannictwem salezjańskim.

Dodano:  16.10.2023 r.  
linia
foto

Słowa podziękowania siostry Iwony Chojnackiej CSSBVMI - przełożonej prowincji płockiej Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej wygłoszone w Czerwińsku nad Wisłą w dniu 8 października 2023 roku.

„ Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał” J 15,16

Czcigodni Kapłani, szanowna władzo lokalna, drodzy Parafianie!

W imieniu Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej a szczególnie w imieniu Sióstr wypełniających swoje powołanie i posługę w tej parafii, dziś i na przestrzeni stu trzydziestu lat, mieszkających przy ulicy Dunina oraz w klasztorze księży salezjanów w Czerwińsku nad Wisłą, pragnę wyrazić wdzięczność przede wszystkim Bogu za to, że postawił nas, na tej ziemi i tu mogłyśmy służyć: przede wszystkim poprzez modlitwę razem ze wspólnotą kościoła i w zaciszu naszej kaplicy, ofiarną pracę, troskę o kapłanów po przez służbę w salezjańskiej kuchni przez wiele lat, troskę o kościół wyrażającą m.in. w pielęgnacji, dbaniu o czystość szat liturgicznych, troskę o dzieci i młodzież poprzez katechezę, troskę o bliźniego przychodzącego do naszego domu i każdego spotkanego na naszej drodze…
Pamiętamy dziś również o siostrach, które spoczywają tutaj w Czerwińsku na cmentarzu, niech ich wszelki trud przyjmie Bóg Miłosierny. Dziękujemy Bogu za siostry, które wstąpiły do naszej rodziny zakonnej a które pochodziły i pochodzą z tej parafii.

Ufamy, że zasiane choćby małe ziarnko Ewangelii, okazane gesty ludzkiej dobroci i życzliwości, zapalone małe światełko Bożej Miłości przez Nas, będzie trwało i przynosiło owoc na większą chwałę Pana.

Na ręce obecnego ks. inspektora dr Tadeusza Jareckiego SDB oraz Ks. Wojciecha Szulczyńskiego SDB - wieloletniego mistrza nowicjatu w Czerwińsku oraz obecnego proboszcza tej parafii ks. Łukasza Mastalerza SDB składam serdeczne Bóg zapłać wszystkim kapłanom z Towarzystwa św. Franciszka Salezego, z którymi było nam dane współpracować. Dziękuję serdecznie za opiekę duchową, posługę sakramentalną a przede wszystkim za dobrą współpracę na różnych płaszczyznach, wszelką pomoc i życzliwość, której często doświadczałyśmy. Niech Wam Czcigodni kapłani i bracia, Bóg udziela swojego błogosławieństwa a Maryja Boża Pocieszycielka, Pani Czerwińska wyprasza potrzebne łaski i nowe powołania.
Słowa wdzięczności kieruję do Was drodzy parafianie, do przyjaciół, sąsiadów, dobrodziejów, tych wszystkich, z którymi siostry współpracowały i tak zwyczajnie spotykały się na co dzień. Dziękuję za wszelkie dobro, pomoc, słowo wsparcia, ludzką życzliwość i modlitwę. Niech Bóg napełni Was wszelkim dobrem i obdarzy obfitością łask, a tych którzy zakończyli ziemską wędrówkę niech wprowadzi do swego królestwa.
Wyrażam serdeczną wdzięczność Panu Burmistrzowi Marcinowi Gortatowi, wszelkim instytucjom za dzisiejszą obecność, wszelką pomoc, życzliwość i współpracę. Niech Bóg umacnia każdego dnia w posłudze dla lokalnej społeczności.

Składam też z pokorą nasze przebłaganie przed tronem Miłosiernego Ojca, przed wami czcigodni kapłani i drodzy parafianie. Przepraszam w imieniu swoim i sióstr tutaj pracujących na przestrzeni stu trzydziestu lat, za wszystkie nasze słabości, ludzkie ułomności i zaniedbania. Proszę, by Jego Miłość oczyściła nasze serca.

My siostry Służki posłane przez Pana, idziemy dalej służyć Kościołowi i ludziom, a tutejszą parafię, każdego kapłana i każdą osobę, którą Bóg postawił na naszej drodze tu w Czerwińsku, zamykamy w sercu Maryi, Naszej Najlepszej Matki i Orędowniczki. I choć fizycznie nas nie będzie wyrażamy radość, że nasz dom będzie obecnie służył dla dobra kościoła, dzieciom i młodzieży.

Czcigodni kapłani i drodzy parafianie! Pragniemy jeszcze pozostawić duchowy dar dla tutejszego kościoła i parafii – relikwie bł. Honorata Koźmińskiego – naszego założyciela, które już zostały wniesione w procesji z darami. Niech Jego obecność i orędownictwo wyprasza Wam potrzebne łaski, nowe powołania kapłańskie i zakonne, jedność w rodzinach, wiarę dla dzieci i młodzieży, uzdrowienie i umocnienie dla chorych a przede wszystkim świętość każdego poczętego życia.

Siostra Iwona Chojnacka CSSBVMI - przełożona prowincji płockiej Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej.

Dodano:  12.10.2023 r.  
linia
foto

W niedzielę 15 października 2023 r. zapraszamy na ostatni w tym roku Czerwiński Różaniec Wiślany.

Uroczystość rozpocznie się o godzinie 14:00 w Przyczółku Wiślanym w Wychódźcu. Następnie drugi brzeg Wisły Secymin oraz Praga i bulwar w Czerwińsku nad Wisłą.
Sterników prosimy, by zadbać o spełnienie wymogów bezpieczeństwa.

Zapraszamy również rowerzystów do czynnego udziału i przejazdu z Wychódźca na Pragę a później do Czerwińska nad Wisłą.


Dodano:  05.10.2023 r.  
linia
foto

W niedzielę 8 października 2023 roku podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą, pragniemy podziękować za 130 lat posługi Sióstr Służek NMP Niepokalanej (Prowincja Płocka) na terenie naszej czerwińskiej wspólnoty parafialnej.
Pragniemy wraz z Siostrami Służkami i zaproszonymi Gośćmi podziękować Bogu i Matce Najświętszej Niepokalanej za dar 130 letniej posługi i wypraszać dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi Niepokalanej oraz prosić o nowe powołania do Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej.
Niech zawołanie zakonne Sióstr Służek "Kochajmy Maryję i służmy Jej wiernie", stanie się i naszą duchową dewizą życiową.

Herb zgromadzenia został zaprojektowany przez założyciela, o. Honorata Koźmińskiego. Przedstawia gorejące serce, oplecione cierniem i zwieńczone krzyżem. Litera "M" w środku serca oznacza Niepokalane Serce Maryi. Poniżej – herb franciszkański: skrzyżowane ręce Pana Jezusa i św. Franciszka.

Bezhabitowe Zgromadzenie
Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej

Zgromadzenie zostało powołane do istnienia, przez błogosławionego Honorata Koźmińskiego kapucyna w 1878 roku, gdy Polska była pod zaborami i likwidowano klasztory, stąd idea zakonów bezhabitowych. Kolebką Zgromadzenia stał się Zakroczym, a święto Matki Bożej Różańcowej 7 października uważa się za datę założenia.
Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej jest jednym z 26 zgromadzeń zakonnych założonych przez błogosławionego O. Honorata Koźmińskiego (kapucyna). Ojciec Honorat zatroskany o przyszłość Ojczyzny pod zaborami pragnął otoczyć duchową opieką wszystkie jej środowiska i stany.
Pod wpływem objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie Ojciec Honorat zrozumiał potrzebę opieki religijno-moralnej nad ludem wiejskim i taki cel wyznaczył siostrom Służkom. To zadanie Zgromadzenie realizowało poprzez krzewienie oświaty, nauczanie religii, propagowanie abstynencji, prowadzenie kółek różańcowych oraz naśladowanie ukrytego życia Jezusa i Maryi. Głównym narzędziem wskazanym przez Matkę Bożą do realizacji tych zadań był różaniec. Pomimo ścisłego ukrycia Zgromadzenie rozwijało się dynamicznie i wkrótce zostało podzielone na prowincje z Domem Generalnym w Mariówce.
W drugiej połowie XX wieku siostry podjęły również pracę na Litwie, Łotwie, Białorusi, Stanach zjednoczonych, Rzymie, Ruandzie i Republice Demokratycznej Kongo (Zairze) i Francji. Dzisiaj Zgromadzenie liczy ok. 670 sióstr i jest podzielone na 5 prowincji: sandomierską, siedlecką, płocką, litewską i amerykańską.


Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej jest instytutem zakonnym na prawie papieskim. Członkinie zobowiązują się publicznym ślubem do zachowania trzech rad ewangelicznych, prowadzą życie wspólne i oddają się działalności apostolskiej. Nie noszą jednolitego stroju.
Siostry Służki pragną oddawać chwałę Bogu swoim życiem konsekrowanym pośród świata, włączać się w zbawczą misję Chrystusa, zwłaszcza poprzez pracę w środowisku wiejskim. Zjednoczone we wspólnocie siostrzanej służą bliźnim naśladując Chrystusa, który "przyszedł, aby służyć", oraz Maryję, Służebnicę Pańską.

Duchowość Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej charakteryzują trzy elementy: duch Maryjny, duch franciszkański i duch służby.

Duch Maryjny

Siostry Służki codziennie wpatrują się w Niepokalaną Służebnicę Pańską i razem z Nią wsłuchują się w Słowo, aby jak Ona odpowiadać Bogu "TAK". Ojciec Honorat wskazał Ją jako wzór życia całkowicie ukrytego z Chrystusem w Bogu, a zarazem w pełni zaangażowanego w dzieło zbawienia świata.

Niepokalana Fundatorka

Jesteście Służkami Niepokalanej. Tak nazwał Siostry - Założyciel - bł. O. Honorat Koźmiński, wyjaśniając:
"Okazją zaś do tego zawiązku były Objawienia Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej uczynione w tym czasie wiejskim dziewczętom w Gietrzwałdzie (...) dlatego też Służkami Niepokalanej się nazwały".
Chcąc zrozumieć Niepokalane Poczęcie u Jego źródła, trzeba cofnąć się do pierwszego zamysłu Stwórcy."Bóg - pisze św. Paweł Apostoł - wybrał nas..., abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego Obliczem".

Różaniec

Niepokalaną Patronkę Zgromadzenia Siostry Służki czczą również poprzez odpowiadanie na Jej wezwania, m.in. odmawiając codziennie różaniec, prowadząc Kółka Żywego Różańca, świętując wspomnienia liturgiczne Matki Najświętszej.
Różaniec, z którym wiążą się początki Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej jest modlitwą, która prowadzi Ich w szkole Maryi od modlitwy ustnej do medytacji zbawczych tajemnic życia Jezusa, a wreszcie do kontemplacji, modlitwy odpoczynku w Sercu Boga, prostego spojrzenia w wierze na Osobę Chrystusa, który rodzi się, naucza, umiera i zmartwychwstaje, dając udział w misterium swojego Boskiego życia.

Duch franciszkański

Zgromadzenie Sióstr Służek należy do wielkiej rodziny franciszkańskiej. Święty Franciszek z Asyżu, rozmiłowany w człowieczeństwie Chrystusa i życiu Niepokalanej Matki, jest Ojcem i Mistrzem Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Ożywione jego wiarą i żarliwością, starają się wiernie odczytywać Ewangelię i swoją postawą dawać świadectwo Chrystusowi we współczesnym świecie. Z swoim Serafickim Ojcem z Asyżu chcą iść przez życie w postawie radości, prostoty, pokoju i dobra.

Duch służby

Wpatrując się w obecną wśród nich MIŁOŚĆ Jezusa, który jest w Chlebie i w ubogich, uczą się Jego postawy. Jezus udziela się Im według swojego planu, Siostry Służki z kolei według Jego woli pragną udzielać się Jezusowi. Tajemnica służby! Ale to także szkoła patrzenia i słuchania... Maryja z Nazaretu rozpoczęła ten cykl długich lekcji wskazując drogę dla wszystkich. Usłyszała, odpowiedziała pozytywnie i poszła ze Słowem i Ciałem do człowieka... z intencją bezinteresownej służby.

Służba w ukryciu

Życie Maryi, pełne tajemnic Bożych, było jednocześnie proste i zwyczajne w oczach ludzi. Siostry Służki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej starają się naśladować Maryję w wypełnianiu swojego posłannictwa i - tak jak Maryja - w ukryciu przeżywać swoje powołanie do wyłącznej służby Bożej. (por. Konstytucje, 14)

Dodano:  05.10.2023 r.  
linia
foto


07 października 2023 r. w pierwszą sobotę miesiąca od godziny 10:30 serdecznie zapraszamy do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą na „Wieczernik Modlitwy”
Jest to nabożeństwo dziękczynno - błagalne.

Msza Św. w intencjach Pielgrzymów i Uczestników Wieczernika Modlitwy o godz. 12.00.

Wieczernik Modlitwy poprowadzi kapelan Stowarzyszenia im. Sługi Bożej s. Konsolaty Betrone, ks. Sławomir Brewczyński.

PROGRAM WIECZERNIKA :
Program spotkania:
- Różaniec i Adoracja Najświętszego Sakramentu
- Msza św. w intencji Pielgrzymów i Uczestników Wieczernika
- Modlitwa pod Krzyżem i Koronka do Bożego Miłosierdzia

O WIECZERNIKACH

Prowadzone są w duchu:

- uwielbienia Boga bogatego w Miłosierdzie,
- wynagradzania Bogu i Matce Najświętszej za wszelkie zło popełniane na świecie.

W intencjach:

- pielgrzymów przybywających do Sanktuarium w Czerwińsku
- ludzi chorych, z prośbą o uzdrowienie duszy
i ciała,
- w intencji rodzin, z prośbą o miłość, jedność
i pokój w rodzinie,
- w intencji Ojczyzny i świata, z prośbą
o miłosierdzie i pokój między narodami.

Uczestnikiem Wieczernika może być każdy wierny, kto:

- ma pragnienie żywej modlitwy we wspólnocie,
- szuka doświadczenia prawdziwej miłości i pokoju Bożego,
- chce wyrazić miłość ku Bogu poprzez ofiarowanie Mu siebie, swojego cierpienia i wynagradzanie za grzechy ludzkości popełniane w dzisiejszym świecie,
- gotów jest okazać miłość bliźniemu poprzez wyproszenie potrzebnych łask


Dodano:  05.10.2023 r.  
linia
foto

W czwartek 5 października 2023 roku przypada liturgiczne wspomnienie św. M. Faustyny Kowalskiej i Jej 85 rocznica narodzin dla nieba.
W tym dniu po Mszy św. o godz. 7.00, aż do nabożeństwa wieczornego o godz. 17.30 serdecznie zapraszamy na osobistą modlitwę przy relikwiach św. siostry Faustyny. W tym czasie w bazylice czerwińskiej będzie można wysłuchać „Dzienniczka” św. s. Faustyny Kowalskiej.

Dodano:  01.10.2023 r.  
linia
foto

Parafia Zwiastowania NMP oraz Chór Bazyliki Czerwińskiej i Chór Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą serdecznie zapraszają na uroczyste "Śpiewowisko im. Teresy Pietrzak", Polskich Pieśni Patriotycznych, które odbędzie się w niedzielę 01.10.2023 r. po Mszy Św. o godz. 11:30 w Bazylice Czerwińskiej.
Śpiewane pieśni nawiązują do wydarzeń z września 1939 roku, a także z sierpnia 1944 roku. Przygotowane zostały również okolicznościowe śpiewniki zachęcające do wspólnotowego śpiewania. Serdecznie zapraszamy.

Podczas Śpiewowiska im. Teresy Pietrzak usłyszymy następujące utwory:

Dnia 1 Września
Dziś do ciebie przyjść nie mogę
Deszcz jesienny deszcz
Pałacyk Michla
Serce w plecaku
Marsz Mokotowa
Biały Krzyż
Hej chłopcy bagnet na broń
Warszawskie dzieci
Modlitwa obozowa


Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Dodano:  26.09.2023 r.  
linia
foto

Dyrektor Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą serdecznie zaprasza na premierę spektaklu autorskiego Barbary Misiun: Sekretarka Bożego Miłosierdzia wg. „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny Kowalskiej🌹🌹🌹

Wydarzenie jest wyrazem wdzięczności całej Społeczności Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi dla Salezjanów za ich 100-letnią posługę w Czerwińsku nad Wisłą🙏⛪🤲
🗓️ 1 października 2023 roku
⏱️ Msza Święta o godzinie 17:00
🎭 Premiera spektaklu o godzinie 18:00
📌 Bazylika Bazylika Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie w Czerwińsku nad Wisłą

"Monodram jest duchową podróżą, sekwencją scen nacechowanych mistycyzmem, religijną estetyką i osobistą wrażliwością aktorki.
Główna bohaterka – Święta Siostra Faustyna, ukazana w codzienności życia klasztornego swojej celi oraz sali szpitalnej, jest główną narratorką spotkań z Jezusem Miłosiernym, który utwierdza ją w przekonaniu o słuszności swoich poleceń, ale przede wszystkim prowadzenia „Dzienniczka”: „Córko moja, bądź pilna w zapisywaniu każdego zdania, które do ciebie mówię o Moim miłosierdziu, bo to jest dla wielkiej liczby dusz, które korzystać z tego będą” (Dz. 1142).
Przedstawienie wzbogacone jest również o dzieła Jana Pawła II – „Dalekie wybrzeża ciszy”, fragment Tryptyku rzymskiego „Strumień”, przełożone na kompozycje muzyczne Józefa Kaniowskiego" - s. M. Diana Kuczek ZMBM, przełożona Domu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku.

Dodano:  25.09.2023 r.  
linia
foto

Parafia pw. Zwiastowania NMP i Salezjanie obchodzący w tym roku jubileusz 100 – lecia posługi duszpasterskiej i wychowawczej w Czerwińsku nad Wisłą – pragniemy po raz kolejny włączyć się w akcję „Koronka na ulicach miast świata” w dniu 28 września 2023 r o godzinie 15:00 wypraszając dla świata Boże Miłosierdzie.

Będziemy się modlić w dwóch miejscach:
– w pobliżu głównego skrzyżowania – rondo w Czerwińsku nad Wisłą /DK 62/ – ul. Władysława Jagiełły
– Plac Batorego /Stary Rynek/ w Czerwińsku nad Wisłą
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Do włączenia się w tę inicjatywę duchową zachęcamy również mieszkańców innych miejscowości z naszej czerwińskiej parafii.

Co roku 28 września, o godz.15.00 w rocznicę beatyfikacji błogosławionego ks. Michała Sopoćki, spowiednika św. Faustyny, zapraszamy do modlitwy wszystkich, by o tej samej godzinie, tego samego dnia, stanąć na ulicy, na więziennym dziedzińcu, przed swoim domem, biurem, fabryką, szkołą, kościołem, połączyć się z Jezusem konającym na krzyżu, a następnie odmówić wraz z nami Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

W tym roku towarzyszą nam intencje:

1. Za Kościół Boży, aby niestrudzenie bronił depozyt wiary.

2. Za rządzących, aby sprawowanie władzy traktowali jako służbę
na rzecz wspólnego dobra nas wszystkich.

3. O pokój na Ukrainie i na całym świecie.

4. Za więźniów w zakładach karnych, zwłaszcza tych, którzy trwają daleko od Boga, nie widzą sensu nawrócenia lub którym brakuje nadziei w Boże Miłosierdzie.

5. O powrót uchodźców do ich ojczystych krajów i pomoc w odbudowie ich domów.

6. Za nasze kraje, miasta, nasze rodziny i nas samych.Stały Patronat Honorowy
Naszą modlitwę objął i przedsięwzięciu błogosławi
kardynał nominat Grzegorz Ryś, Metropolita Łódzki.

Organizatorem głównym jest zespół Iskra Bożego Miłosierdzia z Łodzi z opiekunem duchowym o. Remigiuszem Recławem SJ


Polska 2023 | Iskra Bożego Miłosierdzia (jezuici.pl)

Dodano:  20.09.2023 r.  
linia

[1] [2][3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

Czytania na dziś


line

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, Salezjanie, ul. Klasztorna 23; 09-150 Czerwińsk n. Wisłą ; tel: 784 447 768;  
Konto: 05 9011 0005 0269 7361 2000 0010


pomnik historii Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 19 kwietnia 2021r.
„Czerwińsk nad Wisłą – dawne opactwo Kanoników Regularnych”, zostaje uznane za pomnik historii.
Dz.U. 2021 poz. 767

© Copyright Salezjanie Czerwińsk 2013-2024
© pphem