pl enua pomnik historii
filmfilmpiszą o nas film
banner

Sakramenty Święte

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Terminy Chrztów:
- w II i IV niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 11:30
- dziecko do chrztu należy zgłosić w kancelarii parafialnej przynajmniej na 3 tygodnie przed udzieleniem sakramentu
- w nadzwyczajnych sytuacjach termin ustala się z ks. Proboszczem Parafii

Dokumenty:

Chrzest dziecka zgłaszają osobiście rodzice lub opiekunowie prawni w kancelarii parafialnej, okazując wymagane dokumenty:
- dowód osobisty rodziców
- aktu urodzenia dziecka - oryginał
- świadectwo zawarcia sakramentalnego małżeństwa (jeśli zawarli je poza parafią)
- dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres zamieszkania)
- zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
- w przypadku gdy rodzice nie mieszkają na terenie parafii czerwińskiej , zgoda na chrzest wydana przez ks. Proboszcza parafii zamieszkania.


WSZYSTKIE SKŁADANE DOKUMENTY DO ZAWARCIA SAKRAMENTU CHRZTU SĄ WERYFIKOWANE POD WZGLĘDEM AUTENTYCZNOŚCI !

Jakie są skutki użycia sfałszowanego dokumentu?

Podrabianie dokumentu jest przestępstwem, za które można usłyszeć wyrok nawet do pięciu lat więzienia. Mówi o tym art. 270 Kodeksu karnego:

§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Uwaga!

Chcielibyśmy przestrzec wszystkich PT. Rodziców i Chrzestnych przygotowujących się do Sakramentu Chrztu Św. swoich Dzieci i Chrzestnych o fałszywych zaświadczeniach ogłaszanych na popularnych portalach oferujących sprzedaż i kupno. Ogłoszenia te mają na celu wyłudzenie pieniędzy. Oszuści przesyłają materiały, które nie są zatwierdzone przez odpowiednie parafie czy władze kurialne. Niektóre sprawy zostały zgłoszone już na policję.
Takie zaświadczenia są nielegalne, a co więcej są dowodami przestępstwa.
Nie można też odbyć spowiedzi św. za kogoś innego.

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA OJCA CHRZESTNEGO

Świadomy odpowiedzialności, jaką przyjmuję przed Bogiem i przed Kościołem, oświadczam, że wypełniam wszystkie wymienione niżej warunki, by pełnić tę funkcję zgodnie z prawem Kościoła katolickiego (por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 874; XLIII Synod Diecezji Płockiej, Źródło i szczyt. Życie liturgiczne i sakramentalne w Diecezji Płockiej, n. 45):
• ukończyłem 16 rok życia,
• zostałem ochrzczony w Kościele katolickim, przyjąłem Pierwszą Komunię Świętą i sakrament bierzmowania (załączam stosowne zaświadczenie),
• wypełniam praktyki religijne, uczestniczę w niedzielnej Mszy św., mogę przystąpić do sakramentu pokuty i Komunii świętej,
• prowadzę życie zgodne z wiarą katolicką, to znaczy: nie żyję w związku jedynie cywilnym, nie żyję w związku niesakramentalnym ani w konkubinacie,
• nie podlegam żadnej karze kanonicznej, wymierzonej lub zadeklarowanej zgodnie z prawem,
• uczęszczałem / uczęszczam na katechezę szkolną,
• uczynię wszystko, aby należycie wypełnić obowiązek, jaki podejmuję.OŚWIADCZENIE KANDYDATKI NA MATKĘ CHRZESTNĄ

świadoma odpowiedzialności, jaką przyjmuję przed Bogiem i przed Kościołem, oświadczam, że wypełniam wszystkie wymienione niżej warunki, by pełnić tę funkcję zgodnie z prawem Kościoła katolickiego (por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 874; XLIII Synod Diecezji Płockiej, Źródło i szczyt. Życie liturgiczne i sakramentalne w Diecezji Płockiej, n. 45):
• ukończyłam 16 rok życia,
• zostałam ochrzczona w Kościele katolickim, przyjęłam Pierwszą Komunię Świętą i sakrament bierzmowania (załączam stosowne zaświadczenie),
• wypełniam praktyki religijne, uczestniczę w niedzielnej Mszy św., mogę przystąpić do sakramentu pokuty i Komunii świętej,
• prowadzę życie zgodne z wiarą katolicką, to znaczy: nie żyję w związku jedynie cywilnym, nie żyję w związku niesakramentalnym ani w konkubinacie,
• nie podlegam żadnej karze kanonicznej, wymierzonej lub zadeklarowanej zgodnie z prawem,
• uczęszczałam / uczęszczam na katechezę szkolną,
• uczynię wszystko, aby należycie wypełnić obowiązek, jaki podejmuję.INSTRUKCJA BISKUPA PŁOCKIEGO
O OŚWIADCZENIU KANDYDATÓW NA RODZICÓW CHRZESTNYCH

1. Papież Franciszek w swoim nauczaniu, zwłaszcza w obowiązującej katolików adhortacji Amoris laetitia z 2016 r., podkreśla wagę samodzielnego rozeznawania w sumieniu przez każdego wierzącego, czemu powinni towarzyszyć kapłani. Coraz większym wyzwaniem dla wielu rodziców staje się znalezienie właściwych kandydatów na chrzestnych. W tym kontekście należy uświadamiać rodzicom, że gdy nie jest możliwe znalezienie dwojga chrzestnych, wystarczy jeden chrzestny lub chrzestna. Trzeba jednocześnie przypominać, że powinna być to taka osoba, która spełnia wszystkie warunki określone przez prawo kanoniczne.

2. Odwołując się do zapisów adhortacji Amoris laetitia, gdzie papież Franciszek zaznacza: „Jesteśmy powołani do kształtowania sumień, nie zaś domagania się, by je zastępować” (nr 37) - przed udzieleniem sakramentu chrztu św., kandydaci na rodziców chrzestnych w diecezji płockiej wypełniają stosowne: Oświadczenie kandydata na ojca chrzestnego / Oświadczenie kandydatki na matkę chrzestną (por. wzór wg zał. 1 i 2). To Oświadczenie pomocą w rozeznaniu przez samego kandydata / kandydatkę, czy powinien podejmować tę funkcję.

3. Kandydat / kandydatka otrzymuje wskazane Oświadczenie w kancelarii parafialnej parafii faktycznego zamieszkania. Osoba ta, wsparta pomocą w rozeznaniu przez swojego duszpasterza, zostaje doprowadzona do podjęcia decyzji o złożeniu podpisu na tym dokumencie lub zaniechaniu tego działania. Duszpasterz jest osobą towarzyszącą kandydatowi / kandydatce w rozeznaniu, zaś to sam kandydat / sama kandydatka w swoim sumieniu ma rozstrzygnąć, czy spełnia wskazane warunki. Podpis jest dodatkową motywacją do złożenia prawdziwego oświadczenia.
4. Jako załącznik do Oświadczenia kandydaci składają zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania (co zakłada, że kandydat został wcześniej ochrzczony i przyjął już Najświętszą Eucharystię).

5. Jeśli kandydat / kandydatka uznaje, że spełnia wszystkie wskazane warunki i składa podpis oraz przedstawia wspomniane zaświadczenie, wówczas na tej podstawie duszpasterz potwierdza swoim podpisem w drugiej części dokumentu zdatność kandydata / kandydatki do podjęcia funkcji chrzestnego / chrzestnej. Oryginał Oświadczenia otrzymuje kandydat / kandydatka, natomiast kopię pozostawić w kancelarii parafialnej.

6. Można żywić nadzieję, że jasne sformułowanie na piśmie wskazań i przedstawienie ich kandydatowi / kandydatce do podpisu, choć być może nie ustrzeże od fałszowania przez nich sytuacji życiowej dla pełnienia za wszelką cenę funkcji rodzica chrzestnego, to może w znaczący sposób przyczynić się do ograniczenia wielu sporów w kancelariach parafialnych.
7. Przed chrztem należy zorganizować katechezę dla rodziców i chrzestnych (por. XLIII Synod Diecezji Płockiej, Źródło i szczyt. Życie liturgiczne i sakramentalne w Diecezji Płockiej, n. 44) celem objaśnienia teologii i celebracji chrztu.

Płock, dn. 10 lutego 2020 r.
Nr 336/2020, Zał. 2
† Piotr Libera
Biskup PłockiChrzest dzieci ze związków niesakramentalnych
Jeśli istnieje przeszkoda kościelna uniemożliwiająca zawarcie sakramentu małżeństwa, prawo kościelne zezwala na udzielenie dziecku sakramentu chrztu świętego. Jeżeli taka przeszkoda nie zachodzi, osoby te powinny najpierw uregulować swoje sprawy osobiste zgodnie z nauką Kościoła, a dopiero potem prosić o chrzest dla swojego dziecka. PAMIĘTAJMY - Dzieci przyjmują chrzest na podstawie wiary swoich rodziców.

DEKRET BISKUPA PŁOCKIEGO
W SPRAWIE UDZIELANIA CHRZTU DZIECIOM,
KTÓRYCH RODZICE, NIE MAJĄC PRZESZKÓD MAŁŻEŃSKICH,
TRWAJĄ W ZWIĄZKU NIEKANONICZNYM

W trosce o jednolitą praktykę duszpasterską w przypadkach prośby o udzielenie chrztu dziecku rodziców niezwiązanych przeszkodami małżeńskimi, którzy trwają w związku niekanonicznym, mając na uwadze przepis kan. 868 §1, n. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz p. 2 Instrukcji duszpasterskiej Episkopatu o udzielaniu sakramentu chrztu świętego dzieciom z 1975 r., zarządzam, co następuje, ad experimentum, na okres jednego roku do dn. 10 lutego 2021 r.:

1. W odpowiedzi na prośbę rodziców o udzielenie chrztu ich dziecku proboszcz/administrator parafii powinien usilnie ich zachęcić do zawarcia małżeństwa kanonicznego.

2. W przypadku wyraźnej odmowy zawarcia małżeństwa kanonicznego przez rodziców dziecka, proboszcz/administrator parafii wyjaśnia im przepis kan. 868 § 1, n. 2 KPK, w myśl którego warunkiem udzielenia chrztu (w każdej sytuacji) jest istnienie uzasadnionej nadziei, że dziecko będzie wychowane w wierze katolickiej, tymczasem lekceważenie sakramentu małżeństwa przez rodziców dziecka nie daje gwarancji, że będzie ono wychowane w tej wierze. W związku z tym proboszcz/administrator parafii zaproponuje rodzicom odłożenie chrztu ich dziecka do czasu zawarcia przez nich małżeństwa kanonicznego.

3. Jeśli rodzice dziecka nadal wyraźnie odmawiają zawarcia małżeństwa kanonicznego i podtrzymują swoją prośbę, proboszcz/administrator parafii poprosi rodziców dziecka i proponowanych przez nich chrzestnych o pisemne zobowiązanie do wychowania dziecka w wierze katolickiej.

4. Treść pisemnego zobowiązania, o którym mowa w p. 3, powinna być następująca: „My (imiona i nazwiska rodziców dziecka) oraz my (imiona i nazwiska chrzestnych), świadomi obowiązków rodziców dziecka oraz obowiązków jego chrzestnych, zobowiązujemy się do wychowania (imię i nazwisko dziecka) w wierze katolickiej” (miejscowość, data i podpisy).

5. Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w p. 3, rodzice dziecka i proponowani przez nich chrzestni składają w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz zostaje w archiwum, drugi przekazuje się rodzicom dziecka.

6. Po złożeniu zobowiązania, o którym mowa w p. 3, należy udzielić dziecku chrztu.

7. W trosce o dobro duchowe rodziców ochrzczonego dziecka proboszcz/administrator parafii, do której należą, powinien wykorzystać różne sytuacje duszpasterskie do rozmowy z nimi na temat zawarcia przez nich małżeństwa kanonicznego.

Płock, dn. 10 lutego 2020 r.
Nr 337/2020
† Piotr Libera
Biskup PłockiChrzest z wody

W niebezpieczeństwie śmierci dziecka, jeżeli warunki nie pozwalają na uroczysty chrzest w kościele, należy ochrzcić je "z wody" w domu lub w szpitalu, a później - w czasie ustalonym z duszpasterzami - uzupełnić obrzęd w kościele. Sakrament chrztu można udzielić tylko raz. Chrztu z wody może udzielić tylko osoba ochrzczona.

linia

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

WAŻNE WIADOMOŚCI - TERMINY!


Do końca miesiąca kwietnia 2021 roku należy zaliczyć Mały katechizm (Niezbędnik str. 20-29)

Można zdawać w piątki w oratorium w godz. 19.00-20.00. Wejście główne do Oratorium od strony schodów.

Jeśli ktoś ma uzasadnione obawy możemy bez problemu przesunąć Bierzmowanie na przyszły rok.


25.04 Msza Św. Godz. 10.00 - spotkanie Rok 1


09.05 niedziela 14.00 - 19.00 obowiązkowe spotkanie dla wszystkich z indeksami (14.00 – 17.00 formacja w klasztorze, 17.00 – Eucharystia w kościele, 18.00 – próba ceremonii). Rozdanie deklaracji (Imię nazwisko, gdzie chrzest, Imię Nazwisko świadka, Imię do bierzmowania, prośba o udzielenie Bierzmowania z krótkim uzasadnieniem decyzji o przyjęciu sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej oraz wybranym imieniem). Świadek Bierzmowania zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia ze swojej parafii, że może pełnić taką rolę. Wszystkie zaświadczenia przynosimy na następne spotkanie.


15.05 sobota 10.00 -13.30 obowiązkowe spotkanie dla wszystkich (10.00 – konferencja w klasztorze, 12.00 – Eucharystia w kościele, 12.30 - próba uroczystości)


22.05. sobota 17.30 nabożeństwo i spowiedź, 18.00 - Msza Św. po niej próba ze Świadkami.


23.05 niedziela godz. 13.00 Sakrament Bierzmowania.
PAMIĘTAJ - jako kandydat do Sakramentu Bierzmowania ZOBOWIĄZUJESZ SIĘ DO:
Szacunku wobec Boga i drugiego człowieka w słowach, gestach i zachowaniach zarówno w szkole jak i poza nią;
Systematycznego uczestnictwa w katechezie szkolnej i parafialnej z uwzględnieniem postawy pełnej kultury i szacunku jako ucznia wobec nauczyciela oraz kolegów i koleżanek;
Zdobycia wymaganej wiedzy i otrzymywania pozytywnych ocen semestralnych;
Uzyskania pozytywnej opinii księdza lub katechety;
Godnego uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej;
Uczestnictwa w zaplanowanych spotkaniach i próbach;
Codziennej, wytrwałej modlitwy o dary Ducha Świętego;
Uczestnictwa w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych oraz spowiedziach okresowych;
W okresie przygotowania obejść zgodnie z regułami - Dziewięć Pierwszych Piątków Miesiąca;
Zdania egzaminu końcowego w Parafii zamieszkania.
Potrzebne dokumenty:
- metryka chrztu
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji oraz opinia katechety
- w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej oraz przygotowania do sakramentu bierzmowania.

linia

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni powinni się zgłosić do kancelarii parafialnej w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy przed planowanym ślubem przynosząc ze sobą:

1. Aktualne świadectwo chrztu św. (ważność 3 miesiące), na którym powinna być adnotacja o Sakramencie Bierzmowania (lub oddzielny dokumenty potwierdzający przyjęcie Sakramentu Bierzmowania)
2. Świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej.
3. Zaświadczenia z USC do ślubu konkordatowego (ważne 3 m-ce)
4. Dowód osobisty
5. W przypadku gdy kandydaci do małżeństwa nie są związani z parafią w Czerwińsku (ani narzeczony ani narzeczona) zgłaszają się do kancelarii parafialnej jednego z narzeczonych w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego z w/w dokumentami. Następnie otrzymują Licencję, która upoważnia do pobłogosławienia małżeństwa w parafii czerwińskiej.
6. Wdowiec lub wdowa: kościelny oraz cywilny dokument śmierci współmałżonka.
7. Niepełnoletni – pozwolenie Sądu dla nieletnich, Rodziców i Księdza Biskupa
8. W terminie późniejszym przedstawiają:
Zaświadczenie ze spotkań dla narzeczonych i poradnictwa rodzinnego
Świadectwo wygłoszonych zapowiedzi z innych parafii
Zaświadczenie o odbytych dwóch spowiedziach przedślubnych
Dane świadków.
9. Rozmowa duszpasterska przed ślubem w 2 etapach:
• Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe. Spisanie protokołu zajmuje ok. 1 godz., dlatego należy umówić się na konkretny termin w godzinach urzędowania kancelarii.
• Druga rozmowa najpóźniej 2 tygodnie przed ślubem (po złożeniu wszystkich dokumentów).

WSZYSTKIE SKŁADANE DOKUMENTY DO ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻENSTWA SĄ WERYFIKOWANE POD WZGLĘDEM AUTENTYCZNOŚCI !

Jakie są skutki użycia sfałszowanego dokumentu?

Podrabianie dokumentu jest przestępstwem, za które można usłyszeć wyrok nawet do pięciu lat więzienia. Mówi o tym art. 270 Kodeksu karnego:

§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Uwaga!

Chcielibyśmy przestrzec wszystkich przygotowujących się do przyjęcia sakramentu małżeństwa o fałszywych kursach przedmałżeńskich ogłaszanych na popularnych portalach oferujących sprzedaż i kupno. Ogłoszenia te mają na celu wyłudzenie pieniędzy. Oszuści przesyłają materiały, które nie są zatwierdzone przez odpowiednie władze kurialne oraz wystawiają świadectwa ukończenia Kursu przedmałżeńskiego podszywając się pod instytucje i osoby rzeczywiście prowadzące Kursy przedmałżeńskie. Niektóre sprawy zostały zgłoszone już na policję.
Takie Kursy przedmałżeńskie są nielegalne, a świadectwa ukończenia kursu są nieważne, co więcej są dowodami przestępstwa.

O osobach i instytucjach prowadzących Kursy przedmałżeńskie w danej diecezji zawsze mogą Państwo uzyskać wiarygodną informację w Wydziałach Duszpasterstwa Rodzin Kurii diecezjalnej właściwej diecezji swego miejsca zamieszkania lub kancelarii parafialnej.

UWAGA WAŻNE!!!

KURSY PRZEDMAŁŻEŃSKIE PROWADZONE PRZEZ PORTAL NAUKI.PL BEZ IMPRIMATUR

Kursy przedmałżeńskie oferowane przez portal nauki.pl nie są respektowane w Archidiecezji Krakowskiej ani w innych diecezjach w Polsce. Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej nie współpracuje z Fundacją Rodzinną.

Świadectwa wydawane przez Fundację Rodzinną nie są dokumentem, który zostanie zaakceptowany w kancelarii parafialnej. Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowy formularz.

Przypominamy oświadczenie Przewodniczącego Rady ds. Rodziny KEP w sprawie platformy internetowej nauki.pl

W związku z tym, że pojawiają się grupy osób, które próbują oferować narzeczonym przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa w formie różnych warsztatów i kursów internetowych Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że zgodnie
z ustaleniami Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin przyjętym podczas 322. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie dnia 1 maja 2003 roku osoby, które prowadzą katechezy, przedmałżeńskie bądź katechezy przedślubne powinny posiadać misję kanoniczną, a treści przekazywane podczas warsztatów imprimatur Biskupa Diecezjalnego.
Szczególny niepokój duszpasterzy budzą ostatnio środowiska zebrane wokół platformy internetowej nauki.pl, które próbują oferować swoje kursy wyłącznie przez Internet. Praktyka taka jest sprzeczna z obowiązującymi metodami prowadzenia katechezy i uniemożliwia narzeczonym, w okresie przygotowania do małżeństwa, bezpośredni kontakt z kapłanem i Doradcami Życia Rodzinnego. Środowisko to nie uzyskało imprimatur żadnego Biskupa na przekazywanie treści zawartych w naukach internetowych.
W związku z tym, certyfikaty ukończenia internetowych nauk przedmałżeńskich, nie mogą być w żadnym razie podstawą do zaliczenia katechez przedmałżeńskich czy przedślubnych, obowiązujących w Kościele w Polsce.

Prosimy o przekazanie tej informacji Czcigodnym Księżom Proboszczom.

W imieniu Rady ds. Rodziny KEP
Bp Jan Wątroba
Biskup rzeszowski

Za: Komisja ds. Rodziny KEP Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin
Biuletyn nr 2 z 30 czerwca 2014 r.

INSTRUKCJA BISKUPA PŁOCKIEGO
O PRZYGOTOWANIU I SPRAWOWANIU SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA
W DIECEZJI PŁOCKIEJ

Wprowadzenie

1. Chrystus zaszczycił swoją obecnością zaślubiny w Kanie Galilejskiej, a przez wstawiennictwo Maryi pomógł nowożeńcom w ich owocnym przeżyciu (por. J 2, 1-11). Radość zaślubin nowych małżonków jest od wieków radością całej wspólnoty Kościoła. Przez swoją miłość małżeńską pragną oni ukazywać miłość Chrystusa-Oblubieńca do Jego Oblubienicy-Kościoła. Ten ważny dzień zawarcia sakramentu małżeństwa wymaga właściwego przygotowania narzeczonych.

2. Troskę o sakrament małżeństwa wyraził już zwołany przeze mnie 43. Synod Płocki, który w trzech dokumentach poruszył kwestię właściwego przygotowania do ślubu . Pozostają one ważne i aktualne. Doświadczenie wizytacji pasterskich, obserwacje Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Płockiej, Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej i Referatu do spraw Muzyki Kościelnej i spraw Organistowskich, uwagi księży dziekanów i dekanalnych duszpasterzy rodzin oraz wielu kapłanów i wiernych świeckich przynoszą wciąż nowe spostrzeżenia, które domagają się uregulowania, ujednolicenia i doprecyzowania, co należy czynić, a czego unikać podczas przygotowania i sprawowania sakramentu małżeństwa w Diecezji Płockiej.

3. Celem niniejszej instrukcji jest podkreślenie wielu dobrych praktyk, ale też jasne wskazanie nieprawidłowości w poprawnym sprawowaniu sakramentu małżeństwa. Troska o to jest zadaniem nie tylko biskupa, ale także wszystkich kapłanów i wiernych świeckich. Wymaga ona jednomyślności i współdziałania, aby nie powodować wśród wiernych zdziwienia czy mylnego wrażenia, jakoby pewne czynności czy praktyki były zakazane w jednej parafii, a dozwolone w innej. Korzystając z bogactwa tradycji diecezji, wydobywamy z jej skarbca „rzeczy stare i nowe” (por. Mt 13, 51).


Czas i miejsce zawierania sakramentu małżeństwa

4. Jak wskazuje rytuał, sakrament małżeństwa może być zawierany w każdym czasie, poza wskazanymi dniami liturgicznymi. Zakazane jest sprawowanie małżeństwa w Wielki Piątek Męki Pańskiej i w Wielką Sobotę. Co do wesela jednak, zgodnie z IV przykazaniem kościelnym, należy uświadomić nowożeńcom, że w czasie całego okresu Wielkiego Postu należy powstrzymać się od zabaw. Co do piątków, w wykładni tegoż przykazania Konferencja Episkopatu Polski przypomniała: „Nowelizacja zapisu czwartego przykazania nie zmienia w niczym dotychczasowego charakteru każdego piątku jako dnia pokutnego, w którym katolicy powinni «modlić się, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać wstrzemięźliwość» (zob. kan. 1249-1250). Wyjątkiem są jedynie przypadające wtedy uroczystości. Jeśli zatem w piątek katolik chciałby odstąpić ze słusznej przyczyny od pokutnego przeżywania tego dnia, winien uzyskać odpowiednią dyspensę” . Urządzanie wesel w piątki wymaga zatem postarania się o stosowną dyspensę .

5. „Zwyczajnym i zalecanym miejscem sprawowania celebracji sakramentu małżeństwa jest kościół jako miejsce poświęcone i przeznaczone do sprawowania liturgii. Zezwolenia biskupów na inne rozwiązania mają charakter indywidualny, są wyjątkowe i powinny takimi pozostać ze szczególnie poważnych przyczyn. Nie należy zezwalać na zawieranie małżeństwa poza miejscem świętym bez poważnej przyczyny, której nie mogą stanowić racje natury komercyjnej czy wynikające z ekstrawagancji, próżności lub naśladowania zwyczajów obcych tradycji katolickiej” .
Liturgia sakramentu małżeństwa

6. Małżeństwo zasadniczo winno zawierać się podczas Mszy św. Należy więc uświadomić nowożeńcom, w jaki sposób mogą ubogacić liturgię sakramentu, w porozumieniu z księdzem proboszczem i organistą, wybierając odpowiednie osoby do odczytania czytań mszalnych, śpiewu psalmu responsoryjnego (psałterzystę), przedstawienia wezwań modlitwy powszechnej czy też przyniesienia darów ofiarnych.

7. Wielu wiernych ma wątpliwości, czy ich udział we Mszy św. obrzędowej w sobotę jest równoznaczny z wypełnieniem obowiązku niedzielnego, który normuje Kodeks Prawa Kanonicznego: „Nakazowi uczestnictwa we Mszy św. czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest sprawowana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego” (kan. 1248 § 1). XLIII Synod Płocki reguluje: „Stąd również i tzw. Msza Święta ślubna sprawowana w sobotę wieczorem (zwykle nie wcześniej niż o godzinie 16.00) może zadośćuczynić obowiązkowi uczestnictwa we Mszy Świętej niedzielnej jedynie wówczas, gdy jest ona Mszą Świętą niedzielną, połączoną z udzieleniem sakramentu małżeństwa. W praktyce oznacza to, że formularz tej Mszy Świętej (czyli teksty modlitw i czytania biblijne podczas niej używane) jest wzięty z niedzieli przypadającej następnego dnia” . Dotyczy to w szczególności Niedziel Adwentu, Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocnego oraz uroczystości przypadających w niedzielę. W przypadku Niedziel Okresu Zwykłego i Okresu Narodzenia Pańskiego można skorzystać z formularza Mszy obrzędowej za nowożeńców, o ile sakrament małżeństwa nie jest sprawowany podczas cotygodniowej parafialnej Mszy niedzielnej. Stosownie do okresu liturgicznego należy wykonać hymn Chwała na wysokości Bogu oraz złożyć Wyznanie wiary (po modlitwie powszechnej). W Niedziele Okresu Zwykłego i Okresu Narodzenia Pańskiego, gdy nie sprawuje się Mszy obrzędowej, wykonuje się czytania z odpowiedniej niedzieli, jednak jedno czytanie można zaczerpnąć z rytuału sakramentu małżeństwa. Podczas Mszy sprawowanej z formularza za nowożeńców należy korzystać z czytań zawartych w Obrzędach sakramentu małżeństwa .

8. Ksiądz proboszcz winien zadbać o to, aby w czasie liturgii były używane aktualne i schludne księgi liturgiczne. Dotyczy to zwłaszcza Lekcjonarza mszalnego oraz rytuału Obrzędy sakramentu małżeństwa.

9. Jeśli małżeństwo sprawuje się w czasie Mszy św., małżonkowie mają prawo przyjąć Komunię św. pod dwiema postaciami, najlepiej z darów konsekrowanych w czasie tejże Mszy.

10. Należy pamiętać, że zgodnie z księgą Obrzędów sakramentu małżeństwa w czasie Mszy za nowożeńców opuszcza się Akt pokuty, a po modlitwie Ojcze nasz należy odmówić odpowiednie błogosławieństwo nowożeńców, po czym przechodzi się do wezwania: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami, następnie mówi się: Przekażcie sobie znak pokoju, opuszczając inne modlitwy .

11. W czasie przekazywania znaku pokoju kapłan powinien zachować umiar. Może przekazać go nowożeńcom, nie powinien zaś opuszczać prezbiterium .
Śpiewy i muzyka

12. Śpiew, który wyraża wiarę ludu Bożego, jest ważną i integralną częścią liturgii . Szczególnie podczas liturgii obrzędowych obserwuje się dziś zbyt dużo śpiewu solowego albo śpiewu chóru lub scholi, co powoduje bierne uczestnictwo wiernych. Należy tak układać repertuar pieśni, by wierni mogli je wspólnie śpiewać z użyciem dostępnych środków do wyświetlania tekstów albo specjalnie przygotowanych tekstów drukowanych.

13. Właściwy dobór śpiewów oraz osób śpiewających jest nierzadko powodem niepotrzebnych dyskusji w kancelariach parafialnych. Nie każdy śpiew, który podoba się narzeczonym, nadaje się do wykonywania w czasie liturgii sakramentu małżeństwa. Ponieważ sprawujemy sakrament małżeństwa i Najświętszej Eucharystii, które są oficjalnym publicznym kultem Kościoła, w trakcie celebracji należy posługiwać się tylko i wyłącznie zatwierdzonymi pieśniami liturgicznymi, przeznaczonymi do liturgii. Dlatego w trosce o piękno liturgii, w oparciu o praktykę naszej diecezji zarządzam, że w czasie liturgii Mszy św., także ze sprawowaniem sakramentów i sakramentaliów, można korzystać z repertuaru pieśni, dostępnego w następujących śpiewnikach kościelnych (także w ich wcześniejszych wydaniach):
• Karol Mrowiec (red.), Śpiewnik liturgiczny, Lublin 1998;
• Jan Siedlecki, Śpiewnik kościelny, wyd. XLI, W. Kałamarz CM, A. Ziółkowski CM (red.), Kraków 2015 ;
• Gizela M. Skop (red.), Exsultate Deo. Śpiewnik mszalny, wyd. X, Kraków 2010
• oraz pieśni i utwory muzyczne z listy, zatwierdzonej przez Diecezjalną Komisję Muzyki Kościelnej.

14. Wielowiekowa tradycja Kościoła zawsze za pierwszy śpiew liturgii rzymskiej uważała chorał gregoriański, z którego skarbca także należy czerpać w sprawowaniu liturgii sakramentu małżeństwa. W tym kontekście powinno się zwrócić szczególną uwagę na śpiew starożytnego hymnu Veni, Creator Spiritus (O, Stworzycielu, Duchu przyjdź), aby był wykonywany poprawnie i, jeśli okoliczności za tym przemawiają, po łacinie oraz w całości.

15. W repertuarze wokalnej muzyki solowej lub chóralnej należy korzystać tylko z utworów przeznaczonych do użytku liturgicznego. Nie wolno wykonywać żadnych utworów o charakterze świeckim, piosenek religijnych albo muzyki popularnej .

16. Psalm responsoryjny może wykonywać tylko jedna osoba, stojąc na ambonie. Nie należy tego śpiewu powierzać kilku osobom, scholi lub chórowi .

17. Zgodnie z instrukcją Konferencji Episkopatu Polski oprócz organów „mogą rozbrzmiewać w liturgii także inne instrumenty. Jednak nie każdy instrument odpowiada godności świątyni i jest w jednakowym stopniu zdatny do wzmacniania ducha modlitwy. Nie wolno używać w liturgii instrumentów przeznaczonych do wykonywania muzyki świeckiej (np. gitara elektryczna, perkusja, fortepian, syntezator)” .

18. Muzykę instrumentalną – na pierwszym miejscu organową – wolno wykonywać przed rozpoczęciem śpiewu na wejście (śpiewu na wejście nie wolno opuścić), podczas przygotowania darów, po wykonaniu śpiewu na Komunię, jeśli rozdzielanie Komunii św. nadal trwa (śpiewu na Komunię nie wolno opuścić), w ramach uwielbienia po Komunii św. oraz po zakończeniu Mszy św. Utwory wykonywane podczas liturgii winny pochodzić z kościelnego skarbca muzyki sakralnej i odpowiadać charakterowi poszczególnych części Mszy św. Nie wolno wykonywać utworów pochodzenia świeckiego, zarówno dawnych, jak i współczesnych . Ponadto należy zachować właściwe proporcje pomiędzy muzyką instrumentalną a śpiewem, by nie wykluczyć wiernych z udziału we wspólnym śpiewie.

19. W czasie rozmowy narzeczonych z duszpasterzem w kancelarii parafialnej należy poruszyć temat śpiewu i jego wykonawców pamiętając o tym, że pierwszeństwo należy się zawsze organiście, za którego utrzymanie odpowiedzialni są także wierni zawierający sakrament małżeństwa. Należy im uświadomić, że ofiary składane przy okazji ślubów, chrztów i pogrzebów to często główne źródło utrzymania organistów.

20. Inni muzycy, zarówno wokaliści, jak i instrumentaliści mogą być dopuszczeni do wykonywania śpiewów i muzyki w czasie liturgii jedynie w porozumieniu z księdzem proboszczem oraz z organistą i tylko wówczas, gdy ukończyli Kurs Liturgiczny dla pełniących posługę muzyczną w liturgii.

21. Ponadto, „muzyka w liturgii ma być wykonywana wyłącznie «na żywo». Niedopuszczalne jest stosowanie tzw. automatycznych organistów. Muzyka odtwarzana elektronicznie nie może zastępować gry na instrumentach lub śpiewu zgromadzonych” . Dlatego też zabronione jest wykorzystywanie w liturgii jakichkolwiek nagrań, np. jako akompaniamentu dla śpiewu lub solowej gry na instrumencie.


Dekoracja kościoła

22. Pod wpływem środków społecznego przekazu, filmów i innych sposobów komunikacji rozpowszechniło się wśród niektórych wiernych błędne przekonanie, jakoby dekoracja kościoła była jednym z najistotniejszych elementów przygotowania do sakramentu małżeństwa. Szczególnie pod wpływem protestanckich ceremonii zaślubin wielu katolików zaczęło ustawiać w kościołach różnego typu bramy, szpalery ze sztucznych kwiatów czy świec albo innych materiałów. Należy uświadamiać wiernym, szczególnie podczas rozmowy w kancelarii parafialnej przy okazji zgłaszania ślubu, że dekoracja kościoła ma wyrażać podniosłość uroczystości, ale nie powinna być przesadna ani kiczowata. Najważniejszą przestrzenią, w której sprawowana jest Msza św. oraz obrzędy sakramentu małżeństwa jest prezbiterium oraz znajdujący się w nim ołtarz i to tam należy skupić uwagę uczestników.

23. Wiele kościołów, zwłaszcza starszych, posiada piękne ornamenty, malowidła i inne elementy architektury. Nie wymagają one tym samym dodatkowego ozdabiania. Wystarczające jest – jak to słusznie czyni wiele par nowożeńców – zadbanie o estetyczną dekorację kwiatową ołtarza, ambony i innych miejsc prezbiterium. Godną pochwały jest praktyka, by te żywe kwiaty zostawały w kościele na niedzielę, podczas której duszpasterze dziękują nowym małżonkom za ten ich dar na rzecz parafii.

24. Zabrania się ustawiania dodatkowych świec czy to wzdłuż nawy kościoła, czy w innych jego miejscach. W liturgii Kościoła rzymskiego świece pali się zasadniczo jedynie na ołtarzu, w czasie proklamacji Ewangelii, a szczególnie podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu czy procesji. Ustawianie szpaleru świec dla nowożeńców nie ma żadnego uzasadnienia, jest ponadto zagrożeniem bezpieczeństwa uczestników liturgii.

25. Niedozwolone jest także sypanie kwiatami w kościele przed narzeczonymi. Taki gest w tradycji Kościoła katolickiego jest stosowany tylko przed Najświętszym Sakramentem.
Inne wskazania

26. Uroczystość zaślubin sprawowana w świątyni wymaga stosownego, raczej godnego niż wygodnego stroju, zarówno nowożeńców, jak i gości. Odkryte ramiona, zbyt krótkie sukienki i spodnie nie są do pogodzenia z powagą liturgii.

27. Obrączki do ołtarza może przynieść dziecko, może je także podać zakrystianin albo inna, odpowiednio przygotowana osoba.

28. Sugeruje się, aby było dwoje świadków: mężczyzna i kobieta.

29. Należy zachować umiar i rozsądek w wyrażaniu radości podczas wychodzenia nowożeńców z kościoła. Prosi się nowożeńców, aby – jeśli to możliwe – pamiętając także o względach ekologicznych, przekonali swoich gości, by nie używali konfetti, które jest trudne do posprzątania z placu kościelnego, jak i ryżu, który jest pokarmem. Stosowniejszym miejscem niż kościół na użycie takich środków ekspresji, jak np. oklaski, jest sala weselna.

30. Wśród narzeczonych rozpowszechnia się godna pochwały praktyka proszenia gości, aby zamiast kwiatów ofiarowywali im inne przedmioty, np. zabawki, przybory szkolne czy książki, które potem przekazują na cele charytatywne, np. domy samotnej matki czy dzieła Caritas. Warto podjąć z narzeczonymi ten temat podczas Spotkań dla narzeczonych lub rozmowy w kancelarii parafialnej.

31. Osoby, które filmują lub wykonują zdjęcia w czasie ceremonii zaślubin winny mieć właściwe przygotowanie i przed uroczystością przedstawić się księdzu w zakrystii. Powinni także mieć ukończony stosowny kurs, organizowany przez władze kościelne.

32. Zabronione jest używanie dronów wewnątrz kościołów oraz wchodzenie przez fotografów i filmujących na ambony.

33. Tam, gdzie istnieje zwyczaj obchodzenia ołtarza na „ofiarę” przez nowożeńców, należy go zachować. Dotyczy to także zwyczaju zostawiania przez nowożeńców wiązanki ślubnej na ołtarzu dedykowanym Matce Bożej.

34. Księża Proboszczowie, na mocy sprawowanego urzędu, są zobowiązani do szczególnej dbałości o właściwy zapis o zawarciu sakramentu małżeństwa w Księdze Ochrzczonych, w księdze Protokołów przedślubnych, w Księdze Zaślubionych, a także w kartotece parafialnej. Należy to uczynić bez zbędnej zwłoki. Dotyczy to obowiązku powiadamiania proboszcza miejsca chrztu o zawartym małżeństwie kanonicznym (Ne temere) oraz urzędowym, pięciodniowym obowiązku dostarczenia przez proboszcza podpisanego zaświadczenia o zawarciu małżeństwa do Urzędu Stanu Cywilnego .

Zakończenie

35. Właściwe i pobożne sprawowanie sakramentu małżeństwa będzie z pewnością zachętą dla innych młodych, aby przemyśleć taki sposób przeżycia tej chwili. Do takiego roztropnego i skromnego przygotowania ślubu zachęca narzeczonych Papież Franciszek: „Zarazem jednak byłoby dobrze, aby wasze wesele było skromne i uwydatniało to, co jest naprawdę ważne. Niektórzy bardziej troszczą się o znaki zewnętrzne, o przyjęcie, o zdjęcia, o stroje, o kwiaty… To są rzeczy ważne w czasie święta, ale tylko wtedy, gdy potrafią wskazywać na prawdziwy powód waszej radości: błogosławieństwo Pana dla waszej miłości. Postarajcie się o to, aby tak jak wino w Kanie, zewnętrzne aspekty waszego święta ujawniały obecność Pana i przypominały wam oraz wszystkim obecnym o źródle i przyczynie waszej radości” .


Płock, dn. 10 lutego 2020 r.
Nr 338/ 2020
† Piotr Libera
Biskup Płocki1 Por. Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, „Źródło i szczyt”. Życie liturgiczne i sakramentalne w Diecezji Płockiej, w: Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość. XLIII Synod Diecezji Płockiej, Płock 2015, s. 93-102, 111-112; Komisja ds. Małżeństwa i Rodziny, Obrona i promocja rodziny w Diecezji Płockiej, w: tamże, s. 128-146; Instrukcja o duszpasterstwie rodzin, tamże, s. 473-478; Instrukcja o przygotowaniu do małżeństwa i życia rodzinnego w Diecezji Płockiej; tamże, s. 479-489.
2 Konferencja Episkopatu Polski, Uchwała nr 15/364/2014 z dn. 13 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia IV przykazania kościelnego i promulgacji jednolitego tekstu przykazań kościelnych po ich nowelizacji wraz z wykładnią, w: Okólnik Kurii Diecezjalnej Płockiej 10 (2014), s. 52-54, tu: s. 54.
3 Por. Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, „Źródło i szczyt”, s. 124.
4 Konferencja Episkopatu Polski, Stanowisko biskupów polskich w sprawie małżeństwa katolickiego zawieranego poza miejscem świętym (16 kwietnia 2016 r.), n. 27.
5 Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, „Źródło i szczyt”, s. 104.
6 Por. Obrzędy sakramentu małżeństwa dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1995, nr 34, 54-56.
7 Por. Obrzędy sakramentu małżeństwa, nr 77.
8 Por. Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, n. 82 i 154; Konferencja Episkopatu Polski, Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego (9 marca 2005 r.), n. 33.
9 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, n. 112.
10 Śpiewnik ks. Jana Siedleckiego podczas 372. Zebrania Plenarnego (14-16 kwietnia 2016 r.) został uznany przez Konferencję Episkopatu Polski jako ogólnopolski śpiewnik liturgiczny.
11 Por. Święta Kongregacja Obrzędów, Instrukcja Musicam sacram o muzyce w Świętej Liturgii, n. 43 i 63; Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej (14 października 2017 r.), n. 7 i 30g.
12 Konferencja Episkopatu Polski, Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego (9 marca 2005 r.), n. 14.
13 Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej, n. 37b.
14 Por. tamże, n. 7 i 37.
15 Tamże, n. 40. Powyższe przepisy liturgiczno-muzyczne dotyczą również pogrzebu chrześcijańskiego.
16 W kwestiach prawnych, dotyczących sakramentu małżeństwa, obowiązujące normy zawiera Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski o przeprowadzeniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego z dn. 8 października 2019 r.
17 Franciszek, Spotkanie z parami narzeczonych, Watykan, 14 lutego 2014 r.


SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH ODBYWAJĄ SIĘ W:

Centrum Psychologiczno – Pastoralnym
METANOIA
09-400 PŁOCK, ul. Kobylińskiego 21A
tel./fax: /24/ 268-66-81, 268-04-48;
tel kom: 513-107-753
e-mail: metanoia@op.pl


Służba Kościelna:

*Odpowiedzialnym za muzyczną oprawę uroczystości liturgicznych w naszej bazylice jest organista Pan Przemysław Ziółkowski. Kontakt z Panem organistą możliwy codziennie po wieczornej Mszy Świętej lub telefonicznie pod numerem 692 794 536.linia

W Parafii pw. Zwiastowania NMP w Czerwińsku nad Wisłą istnieje możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty w dzień powszedni przed i podczas Mszy Św. o godz. 7.00 i 18.00.

Ponadto w niedzielę na każdej Mszy Św. o godz. 7.00; 8.30; 10.00;11.30; i 17.00 jest kapłan zawsze dyżurujący konfesjonale.

W każdy I Piątek miesiąca w czerwińskim kościele parafialnym jest spowiedź od godz. 17.20

Można również z odpowiednim wyprzedzeniem umówić się na termin spowiedzi - kom. 784 447 768


Zachęcamy do częstego korzystania z tego wielkiego Sakramentu Bożej Miłości i Bożego Miłosierdzia.

Nie można odbyć spowiedzi za kogoś innego!

Jak się przygotować do spowiedzi?
Aby godnie i owocnie przystąpić do progu konfesjonału musimy spełnić kilka bardzo ważnych warunków, bez których spowiedź jest niepełna i tym samym nieważna.

1. Rachunek sumienia
- to przypomnienie sobie wszystkich grzechów przez które oddaliliśmy się od naszego miłosiernego Ojca.

2. Żal za grzechy
- to wzbudzenie skruchy z powodu popełnionych grzechów, czyli uświadomienie sobie ich brzydoty i bezsensu; zdanie sobie sprawy, że są one zlekceważeniem i obrazą Boga.

3. Mocne postanowienie poprawy
- to szczera wola unikania grzechów i okazji do ich popełniania. Żal za grzechy i mocne postanowienie poprawy ściśle wiążą się ze sobą. Pierwsze z nich dotyczy bowiem tego, czym zawiniliśmy w przeszłości, drugie zaś naszego przyszłego postępowania.

4. Szczera spowiedź
- to wyznanie przed kapłanem swoich przewinień i zaniedbań w celu otrzymania rozgrzeszenia.

5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu
- polega na wypełnieniu wyznaczonej przez spowiednika pokuty, oraz wynagrodzeniu (naprawieniu) krzywd wyrządzonych Panu Bogu i ludziom.


Przystępując do spowiedzi, warto również uświadomić sobie, że jestem obok kapłana współszafarzem tego sakramentu. Wprawdzie kapłan udziela rozgrzeszenia, ale czyni to jako konsekwencję mojego nawrócenia, które jest istotą sakramentu pojednania.
Spowiedź rozpocząć powinien kapłan, który ciesząc się z naszego przyjścia, życzliwie nas przyjmuje. Niestety trudno mu to okazać w ciemnym konfesjonale, dlatego my zaczynamy powitaniem: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.
Następnie żegnamy się, a kapłan w milczeniu nas błogosławi. Może też wypowiedzieć następujące słowa: „Łaska Ducha Świętego niech oświeci twoje serce, abyś wyznał z ufnością swoje grzechy i poznał miłosierdzie Boże”.
Teraz można (a często trzeba) powiedzieć księdzu (jeśli nas nie zna) o stanie w jakim żyjemy, o trudnościach w prowadzeniu życia prawdziwie chrześcijańskiego (specyficzny zawód, złe środowisko...), a szczególnie o spodziewanych ważnych wydarzeniach w naszym życiu (bycie rodzicem chrzestnym, zawarcie małżeństwa, wstąpienie do seminarium itd.).
Teraz jest czas na wyznanie grzechów.
Po nim kapłan, chcąc nam pomóc w nawróceniu, zazwyczaj udziela rad i zachęca do wytrwania. Wyznacza także czyn pokutny. Może się zdarzyć, że przytłoczeni rozmiarem naszych grzechów, otrzymawszy za pokutę krótką modlitwę czujemy jakiś kompleks. Musimy pamiętać, że pokuta nie jest karą, ale lekarstwem, mającym uzdrowić nieład w naszym życiu, który pozostawiają po sobie odpuszczone już grzechy oraz o tym, że nie jest to maksimum, ale minimum tego, czym możemy sprawić Bogu przyjemność. Po naznaczeniu zadośćuczynienia, kapłan zachęca nas do okazania żalu za grzechy. Żal, który jest ostatecznym uznaniem swojej winy, a jednocześnie wyrażeniem ufności w miłosierdzie Boże, można określić jako „wewnętrzne rozdarcie i ból powodowany wyobcowaniem od samego siebie”. Liturgia sakramentu podpowiada, że żal (zazwyczaj obudzony już przed spowiedzią) można na przykład wyrazić słowami: „Boże, bądź miłościw mnie, grzesznemu”. Wobec naszego żalu, kapłan udziela rozgrzeszenia słowami osłaniającymi najgłębszy wymiar spowiedzi: najpierw ukazuje działanie Osób Trójcy Świętej dla zbawienia człowieka: „ „Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów...".
Następnie jako pośrednik między Bogiem i grzesznikiem zwraca się z prośbą: "...niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła....".
Formułę rozgrzeszenia kończą słowa, które wzbudzają najwięcej dyskusji: "...I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego".

Kapłan spełnia swój urząd, ale łaska przebaczenia pochodzi od Boga. Jednocześnie powtórne wezwanie Trójcy Świętej uprzytamnia fakt, że spowiedź włącza nas z powrotem w wewnętrzne życie Boże, co uniemożliwiały nasze grzechy. Udzieleniu rozgrzeszenia towarzyszą dwa gesty kapłana: wyciągnięcie w stronę penitenta prawej ręki (zmieniony gest włożenia rąk, symbolizujący uzdrowienie) oraz znak krzyża przy końcu formuły. Gdy nie możemy dosłyszeć głosu kapłana ten ostatni gest podpowiada nam kiedy mamy odpowiedzieć: „Amen”, aby wyrazić naszą zgodę na działanie Boże. Otrzymanie tak niezmiernego daru wyzwala w nas uwielbienie wobec Boga. Do uwielbienia zachęca nas także kapłan słowami: „Wysławiajmy Pana, bo jest dobry”. Na co odpowiadamy: „Bo jego miłosierdzie trwa na wieki”. Dialog kończy ksiądz słowami odesłania: „Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju”.linia

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Ten sakrament nie jest ostatnim namaszczeniem jak niektórzy sądzą. Jest to sakrament umocnienia w chorobie. Jeśli ktoś choruje można do niego zaprosić kapłana, aby go namaścił świętym olejem, wyspowiadał go i udzielił mu Komunii Świętej. Zasadniczo na każdą prośbę rodziny odwiedzamy chorych. Na bliskich osoby chorej – wierzącej – spoczywa obowiązek przygotowania chorego do tego sakramentu i poproszenie kapłana. W nagłych wypadkach, kapłan jest do dyspozycji na każde wezwanie do chorego.
Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą).
W domu chorego należy przygotować:
• stół nakryty białym obrusem
• krzyż
• świece
Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę z wezwaniem kapłana do chorego. Jest to sakrament dla osób żyjących a nie dla zmarłych!!!
Wyjazdy do chorych w naszej parafii odbywają się w I piątki miesiąca. Osoby, które chcą, aby ich bliskich nawiedził kapłan proszone są o zgłoszenie chorych w kancelarii parafialnej.

linia

POGRZEB KATOLICKI

Śmierć osoby bliskiej jest wielkim i smutnym przeżyciem dla rodziny i najbliższych. Bardzo często trudno jest w tej sytuacji myśleć o pogrzebie i zewnętrznych uroczystościach związanych z tym wydarzeniem. Podajemy zatem kilka informacji związanych z załatwieniem formalności pogrzebowych w naszej parafii.
Jak już wiadomo nasza parafia korzysta z cmentarza parafialnego. Wszyscy należący do naszej parafii /są zapisani w kartotece parafialnej/ maja prawo do pochówku na wymienionym cmentarzu. Po śmierci osoby bliskiej i po zleceniu załatwienia wszelkich formalności firmie pogrzebowej lub wyznaczonej osobie, następnie należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w Czerwińsku i ustalić wszelkie plany związane z pogrzebem.
Do kancelarii parafialnej należy dostarczyć:
1. Akt Zgonu z USC.
2. Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych (Spowiedzi, Komunii Św.) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala.
3. W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej.
Przed Mszą Św. pogrzebową jest możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty (spowiedź). Należy poinformować i zachęcić do tego rodzinę.
Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy św. (z przyjęciem Komunii św.) Uczestnicy pogrzebu winni zachować modlitewne skupienie, starać się na pogrzebie przystąpić do Komunii Świętej.

Służba Kościelna:

*Odpowiedzialnym za muzyczną oprawę uroczystości liturgicznych w naszej bazylice jest organista Pan Przemysław Ziółkowski. Kontakt z Panem organistą możliwy codziennie po wieczornej Mszy Świętej lub telefonicznie pod numerem 692 794 536.

*Odpowiedzialny za sprawy pogrzebowe na cmentarzu parafialnym jest Pan Robert Minoga tel. 604 184 968
linia

Czytania na dziś


Nowości

Zaproszenie na Czerwiński Różaniec Wiślany w niedzielę 28 lipca 2024 r
Serdecznie zapraszamy na kolejny w tym roku Czerwiński Różaniec Wiślany w niedzielę 28 lipca 2024 roku. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 14:00 w Przyczółku Wiślanym w Wychódźcu. Następnie drugi brzeg Wisły Secymin oraz Praga ...
more

Dodano:  15.07.2024 r.  
line

Błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów w Sanktuarium Maryjnym w Czerwińsku nad Wisłą 21 lipca 2024 roku.
W niedzielę 21 lipca 2024 r. w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą po każdej Mszy Św. o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00 nastąpi poświęcenie pojazdów. Podczas każdej Mszy Św. prosić będziemy ...
more

Dodano:  15.07.2024 r.  
line

Pożegnanie ks. Łukasza Piotra Mastalerza SDB, proboszcza czerwińskiej wspólnoty parafialnej, kustosza sanktuarium maryjnego oraz przełożonego salezjańskiego domu zakonnego w Czerwińsku nad Wisłą, 28.07.2024 roku o godz. 17.00
W niedzielę 28.07.2024 roku o godz. 17.00 w sanktuarium w Czerwińsku nad Wisłą, odbędzie się Msza św. dziękczynna za posługę ks. Łukasza Piotra Mastalerza SDB, proboszcza czerwińskiej wspólnoty parafialnej, kustosza sanktuarium ...
more

Dodano:  10.07.2024 r.  
line

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, Salezjanie, ul. Klasztorna 23; 09-150 Czerwińsk n. Wisłą ; tel: 784 447 768;  
Konto: 05 9011 0005 0269 7361 2000 0010


pomnik historii Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 19 kwietnia 2021r.
„Czerwińsk nad Wisłą – dawne opactwo Kanoników Regularnych”, zostaje uznane za pomnik historii.
Dz.U. 2021 poz. 767

© Copyright Salezjanie Czerwińsk 2013-2024
© pphem


DUCHOWA STOLICA MAZOWSZA
Czerwińsk nad Wisłą

Zobacz nasz kanał na YouTube